Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę
Sentencja

Dnia 21 maja 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta na decyzję Wojewody z dnia 16 grudnia 2013 roku, nr [...] w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę postanawia: odrzucić wniosek skarżącej Gminy Miasta o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014 roku, sygn. akt II SA/Gd 93/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę Gminy Miasta P. z uwagi na uiszczenie wpisu od skargi po upływie wyznaczonego terminu (wpis uiszczono w dniu 14 marca 2014 roku, a sąd uznał, że zobowiązanie do jego uiszczenia doręczono skarżącej 6 marca 2014 roku).

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącej Gminie Miasta P. w dniu 23 kwietnia 2014 roku.

Pismem z dnia 6 maja 2014 roku skarżąca Gmina Miasta P. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Rozpatrując powyższy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W myśl art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W ocenie Sądu strona skarżąca terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie dochowała.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca Gmina Miasta P., jako przyczynę uchybienia terminu wskazała okoliczność, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone w dniu 6 marca 2014 roku Gminie P. (wiejskiej), a nie skarżącej Gminie Miasta P. (miejskiej). Wyjaśniła, że wezwanie zostało jej przekazane w dniu 10 marca 2014 roku, zatem wpis został uiszczony w dniu 14 marca 2014 roku z zachowaniem terminu. O okolicznościach powyższych strona skarżąca dowiedziała się w dacie doręczenia jej opisanego na wstępie postanowienia z dnia 8 kwietnia 2014 roku, w którego uzasadnieniu wskazano, że zarządzenie o wpisie zostało doręczone skarżącej w dniu 6 marca 2014 roku. Mieć zatem należało na uwadze, że przyczyna uchybienia terminu wskazana przez skarżącą ustała z dniem doręczenia skarżącej odpisu postanowienia z dnia 8 kwietnia 2014 roku., to jest w dniu 23 kwietnia 2014 roku. Od tego bowiem dnia skarżąca nie mogła się już powoływać na brak wiedzy o przyjętej przez Sąd dacie doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu. Skarżąca nie przedstawiła przy tym w uzasadnieniu wniosku jakichkolwiek innych okoliczności mogących wskazywać na konieczność odmiennego sposobu ustalenia początku biegu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Oznacza to, że skarżąca Gmina Miasta P. winna była złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu do dnia 30 kwietnia 2014 roku, jednakże tego nie uczyniła, albowiem wniosek złożyła w dniu 6 maja 2014 roku, a więc po terminie.

Mając powyższe rozważania na uwadze Sąd, na podstawie art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił wniosek Gminy Miasta P., jako spóźniony.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda