Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom postanawia: przywrócić A. D. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

Pismem z 9 stycznia 2013 r. A. D. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 3 grudnia 2012 r., utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z 16 listopada 2011 r. o odmowie nakazania przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Do skargi zostały dołączone trzy mapy: zasadnicza z 1981 r. obrazująca teren zlewni i bieg rzeki i kanału Raduni, reprodukcja mapy z 1792 r. oraz reprodukcja mapy katastralnej. Organ odwoławczy przesłał dwa odpisy skargi i jeden komplet załączników.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z 12 lutego 2013 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie dwóch odpisów skargi oraz trzech kompletów załączników w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie zostało prawidłowo doręczone w dniu 5 marca 2013 r.

Pismem nadanym 15 marca 2013 r. pełnomocnik uzupełnił braki formalne skargi oraz wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi wskazując, że strona skarżąca mimo dołożenia staranności nie zdążyła wykonać map będących załącznikami do skargi. Pełnomocnik podkreślił, że skarżąca jest z zawodu architektem i samodzielnie wykonywała mapy załączone do skargi. Jest to praca czasochłonna z uwagi na konieczność naniesienia kolorów ma mapy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej "P.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z ugruntowanymi poglądami doktryny i orzecznictwa brak winy w dokonaniu czynności procesowej ma miejsce wtedy, gdy istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zachowanie terminu i gdy strona nie może usunąć tej przeszkody przy użyciu największego w danych okolicznościach wysiłku. Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu, wiąże się zatem z obowiązkiem zachowania przez stronę szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw, w tym przy dokonywaniu czynności procesowych. Przywrócenie terminu nie jest więc dopuszczalne, gdy strona dopuściła się chociażby lekkiego niedbalstwa przy przyjęciu obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od osoby należycie dbającej o swoje interesy.

W ocenie Sądu skarżąca wykazała brak winy w uchybieniu terminu. Zobowiązanie dotyczyło dostarczenia trzech kompletów map. Dając wiarę twierdzeniom pełnomocnika, że skarżąca własnoręcznie wykonała załączniki do skargi poprzez naniesienie na mapy kolorów Sąd uznał, że istotnie czynność ta mogła trwać dłużej niż 7 dni i przekroczenie o 3 dni terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi może mieć uzasadnienie w konieczności rzetelnego przygotowania tych załączników. Trudno więc czynić skarżącej zarzut, że nie zadbała o własne interesy dopuszczając się niedbalstwa. Zdaniem Sądu skarżąca uprawdopodobniła, że nie była w stanie dochować terminu na skutek nakładu pracy koniecznego dla przygotowania załączników. Skarżąca spełniła zatem wszystkie przesłanki do przywrócenia terminu wymienione w art. 86 i art. 87 P.p.s.a.

Z tych względów i na podstawie art. 86 § 1 wspomnianej ustawy orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1