Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę M. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania.

Pismem z dnia 10 stycznia 2015 r. ( nadanym w Urzędzie Pocztowym w dniu 11 lutego 2015 r. ) skarżący wniósł sporządzoną przez siebie osobiście skargę kasacyjną od rzeczonego wyroku z dnia 28 marca

2014 r. W skardze podniósł, że posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, gdyż przez dwie kadencje pełnił funkcję biegłego sądowego. Powołując się na Konstytucję Rzeczpospolitej oraz ustawę z dnia 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwaną dalej p.p.s.a., wskazywał, że może dokonywać czynności prawnych, a wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata jest zaleceniem chroniącym prawa korporacyjne, a nie obligatoryjnym wymogiem polskiego prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast w myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie znajduje zastosowania jedynie wtedy, gdy stroną postępowania jest adwokat, sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych ( art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie odpis wyroku oddalającego skargę wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu 12 stycznia 2015 r.

W ustawowym terminie została wywiedziona skarga kasacyjna, która jednak nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Stwierdzić zatem należało, że wniesienie skargi kasacyjnej przez samego skarżącego, który nie posiadał kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a. sprawia, że skarga taka obarczona jest nieusuwalnym brakiem formalnym.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda