Sprawa ze skargi W. S. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie o sygn. II SAB/Gl 19/12
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.),, Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant starszy referent Marta Zasoń, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi W. S. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie o sygn. II SAB/Gl 19/12 p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem datowanym na dzień 27 grudnia 2012 r. skierowanym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach W. S. poinformował sędziów tego Sądu, że w dniu 16 listopada 2012 r. Staroście [...] zwrócone zostały akta postępowania administracyjnego wraz z prawomocnym wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Gl 19/12. Przedmiotowy wyrok zapadł w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku W. S. o zmianę wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Autor pisma poinformował Sąd, że pomimo upływu miesiąca od zwrotu opisanych akt postępowania nie została wydana żadna decyzja, co oznacza ignorowanie i lekceważenie nie tylko jego wniosków składanych od 2005 r., ale także wyroku Sądu.

Z treści omawianego pisma wynikało ponadto, że taki stan rzeczy zachwiał zaufanie jego autora do prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej. Do swojego pisma W. S. dołączył kopię dwóch pism. Jednym z nich było pismo Geodety Powiatowego działającego z upoważnienia Starosty [...] z dnia 12 grudnia 2012 r., w którym poinformowano go, że w związku z zapowiedzią złożenia przez niego dodatkowych dowodów jego wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a. Drugim był zaś odpis jego pisma z dnia 27 grudnia 2012 r. skierowanego do Starosty [...]. W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 stycznia 2013 r. W. S. został wezwany to sprecyzowania treści omówionego pisma, w szczególności przez wskazanie, czy stanowi ono skargę o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 i § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej zwanej p.p.s.a.).

W odpowiedzi na to wezwanie, udzielonej w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r., W. S. poinformował Sąd, że jego pismo z dnia 27 grudnia 2012 r. należy potraktować jako żądanie wymierzenia grzywny Staroście [...] w związku z niewykonaniem przez niego obowiązku nałożonego na niego wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 stycznia 2013 r. kopię pisma skarżącego z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz pismo z dnia 21 stycznia 2013 r. przekazano Staroście [...] celem nadania mu biegu zgodnego z art. 54 § 2 p.p.s.a. Mocą tego zarządzenia powiadomiono także skarżącego o wynikającym z art. 54 § 1 p.p.s.a trybie wnoszenia skarg do sądu administracyjnego. Przedmiotowe pisma zostały przesłane na adres organu w dniu 24 stycznia 2013 r.

W odpowiedzi na skargę Starosta [...], zstępowany przez radcę prawnego A. M. wniósł o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. ewentualnie o jej oddalenie i umorzenie postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie cechowało się bezczynnością organu. W. S. wnosił bowiem o niewydawanie decyzji do czasu przekazania przez niego nowych dowodów w sprawie. Dalej pełnomocnik organu wskazała, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi w trybie art. 154 p.p.s.a. jest uprzednie skierowane do organu wezwanie strony do wykonania wyroku. Brak zaś takiego wezwania winien skutkować odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. W przypadku gdyby Sąd uznał jednak, że skarżący wezwał skutecznie organ do wykonania wyroku , pełnomocnik Starosty [...] zgłosiła wniosek o oddalenie skargi wskazując, że przed jej wniesieniem została wydana nakazana wyrokiem decyzja z dnia [...] r., która doręczono skarżącemu w dniu 18 stycznia 2013 r. Tymczasem skarga na wymierzenie organowi grzywny wpłynęła do Starostwa Powiatowego dopiero w dniu 22 stycznia 2013 r. Uzasadniając ten drugi wniosek pełnomocnik Starosty [...] powołała się na wykładany a contrario przepis art. 154 § 3 p.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta