Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 275/12
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Włodzimierz Kubik po rozpoznaniu w dniu 1 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 275/12 postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 25 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 275/12 oddalił skargę E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dnia [...]r. pełnomocnik skarżącej wnisół do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wymienionego wyroku. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że przyczyną uchybienia terminu była błędna informacja o wyniku rozprawy udzielona w dniu 25 lipca 2012 r. drogą telefoniczną przez pracownika Sądu. Pełnomocnik skarżącej podniósł, że został poinformowany, iż w niniejszej sprawie zapadł wyrok, który zostanie doręczony mu wraz z uzasadnieniem do Kancelarii. Dalej we wniosku stwierdzono, że z uwagi na nieotrzymanie w okresie jednego miesiąca wyroku, w dniu 6 sierpnia 2012 r. pełnomocnik skarżącej skontaktował się osobiście z "informacją Sądu", gdzie poinformowano go o treści wyroku. W tym stanie rzeczy, pełnomocnik skarżącej z uwagi na brak zawinienia po swojej stronie, jak i stronie skarżącej, wnosi o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Dodatkowo podkreślił, że waga przedmiotowej sprawy dla skarżącej jest tak znaczna, że niekorzystne orzeczenie, którego nie można będzie zaskarżyć, może spowodować nieodwracalne skutki dla skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2012 r., poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Stosownie natomiast do art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w okresie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna też dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Z tej regulacji prawnej wynika, że przywrócenie terminu procesowego jest instytucją mającą na celu ochronę zainteresowanego przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności przez stronę. W powołanych wyżej przepisach zostały ustanowione przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie, by wniosek mógł zostać uwzględniony. Samo złożenie wniosku przez zainteresowanego we wskazanym terminie oraz dokonanie czynności, dla której zakreślony był termin, nie jest jednak wystarczającą przesłanką przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowej. Konieczne jest bowiem uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że nie ponosi on winy w niedochowaniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu, któremu uchybił pełnomocnik lub kurator procesowy, musi ponadto wskazywać na brak winy w uchybieniu terminu ze strony pełnomocnika lub kuratora procesowego (por. post. SN z dnia 9 maja 1960 r., II CR 559/59, OSPiKA 1960, z. 6, poz. 120). Pojęcie winy strony w uchybieniu terminu w postępowaniu sądowym obejmuje bowiem także swym zakresem winę osób trzecich, które strona upoważniła do dokonania określonej czynności (por. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2002 r., I SA/Gd 1676/99, POP 2002, z. 12, poz. 148). W konsekwencji nie tylko wina strony, lecz również innych osób, w tym pełnomocnika, gdy pełnomocnik reprezentuje stronę w postępowaniu, wyłącza możliwość przywrócenia terminu.

Strona 1/2