Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia [...] r. nr [...] Rada Gminy W. zatwierdziła taryfy komunalnego przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego "A" Sp. z o.o. z siedziba w C. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy W.

Na powyższą uchwałę skargę wniósł Wojewoda [...]. W skardze obok zarzutów kwestionujących zaskarżoną uchwałę skarżący wniósł o wstrzymanie jej wykonania wskazując, że wykonanie zaskarżonej uchwały, w przypadku stwierdzenia jej nieważności, spowodować może trudne, a nawet niemożliwe do odwrócenia skutki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 P.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Stosownie zatem do przepisu art. 61 § 1 pkt 3 w zw. z § 3 wskazanej ustawy w razie wniesienia skargi na uchwały jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej, sąd może wstrzymać ich wykonanie, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

Wskazać należy, że charakter prawny zaskarżonego aktu jest sporny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Za zaliczeniem tego rodzaju uchwał do aktów prawa miejscowego opowiedział się między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 407/14, natomiast tut. Sąd, w przywołanym w skardze wyroku z dnia 21 stycznia 2013 r. sygn. akt II SA/GL 900/12, nie zakwalifikował jej do kategorii aktów prawa miejscowego.

Na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały brak jest podstaw do rozstrzygania tej kwestii. Jednakże zważyć należy, że zgodnie z § 4 tej uchwały weszła ona w życie z dniem jej podjęcia tj. z dniem 29 grudnia 2014 r., a zatwierdzone nią taryfy obowiązują od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. Domagając się wstrzymania uchwały organ nadzoru nie wskazywał zaś na czym miałoby polegać powstanie trudnych, a nawet niemożliwych do odwrócenia skutków przemawiających za wstrzymaniem jej wykonania.

Także działając z urzędu, Sąd nie dopatrzył się istnienia podstaw do wstrzymania wykonania ww. uchwały i z tych względów na podstawie art. 61 § 3 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1