Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

Pismem opatrzonym datą [...] r. H.B. działając przez fachowego pełnomocnika wniosła, za pośrednictwem [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skargę na decyzję tego organu z dnia [...]r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta B. z dnia [...]r. nr [...], która nakładała na skarżącą obowiązek wykonania określonych robót budowlanych. Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu [...].

Jednocześnie ze skargą strona skarżąca złożyła wniosek z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazała, że skarżąca jest osobą w podeszłym wieku, ma

[...] lata i jest osobą bardzo schorowaną, niedowidzącą. Skarżąca nie była w stanie samodzielnie pokierować swoimi sprawami oraz zapoznać się z treścią zaskarżonej decyzji, jej uzasadnieniem oraz zawartym w niej pouczeniem o terminie, trybie i sposobie wniesienia skargi. Dopiero, gdy w dniu 14 kwietnia 2015 r. z wyjazdu zagranicznego wróciła córka skarżącej mogła ona w pełni świadomie zapoznać się z treścią zaskarżonej decyzji. Do wniosku o przywrócenie terminu dołączono dwa zaświadczenia lekarskie informujące o złym stanie zdrowia skarżącej, przebytym leczeniu operacyjnym obu oczu i pogarszającej się ostrości wzroku.

Przesyłka zawierająca obydwa pisma ( skargę oraz wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia) została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 21 kwietnia 2015 r. i skierowana na adres organu - [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K..

Zarówno organ administracji jak i uczestnicy postępowania pomimo takiej możliwości nie ustosunkowali się do przedmiotowego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), dalej w skrócie P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 P.p.s.a. pismo z przedmiotowym wnioskiem wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 P.p.s.a.). Jednocześnie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 P.p.s.a.) oraz dokonać czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 P.p.s.a.).

Przenosząc powyższą regulację na grunt rozpatrywanej sprawy przyjąć należy, że został zachowany siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Należy przyjąć, że wskazany termin rozpoczął bieg w dniu kiedy skarżąca miała realną możliwość zapoznania się z treścią decyzji, tj. w dniu 14 kwietnia 2015 r., gdy córka skarżącej wróciła z zagranicy, natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz ze skargą został nadany w urzędzie pocztowym w dniu 21 kwietnia 2015 r., został zatem wniesiony w terminie. Jednocześnie dokonano uchybionej czynności, czyli wniesiono skargę.

W ocenie Sądu wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest merytorycznie uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

W sprawie zostały uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminowi. Pełnomocnik skarżącej jako przyczynę braku winy powoływała wiek i stan zdrowia skarżącej uniemożliwiające samodzielne, skuteczne działanie polegające na zapoznaniu się z treścią decyzji i zawartym w niej pouczeniem. Wskazane okoliczności ( stan zdrowia skarżącej poparty zaświadczeniami lekarskimi ) w pełni uzasadniają brak winy skarżącej w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Instytucja przywrócenia terminu do dokonania czynności ma charakter wyjątkowy w stosunku do wyrażonej w art. 85 P.p.s.a. zasady, zgodnie z którą czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna i ma umożliwić uwolnienie się przez stronę od negatywnych skutków uchybienia i tym samym zapewnić rozpoznanie sprawy przez sąd.

Mając na względzie konstytucyjną zasadę prawa do sądu Sąd, działając na podstawie art. 86 § 1 ustawy P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1