Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów
Sentencja

Dnia 11 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Leszek Kiermaszek (spr.) po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa [...] z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów p o s t a n a w i a : 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2) zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] roku, nr [...], nakazującej skarżącemu usunięcie odpadów z terenu posesji położonej przy ulicy [...] w miejscowości L.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Przedsiębiorstwo [...] z siedzibą w B. wniosło o uchylenie powyższych decyzji i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W toku postępowania sądowego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. uwzględniło skargę i ostateczną decyzją z dnia [...] roku, nr [...], wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uchyliło w całości zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji i sprawę przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Tym samym, wskutek autokontroli organu, doszło do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, co oznacza również, że postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o przepis art. 200 cytowanej wyżej ustawy w związku z art. 201 § 1 tejże ustawy zasądzając od organu, którego decyzję zaskarżono, na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania, na które złożył się uiszczony wpis od skargi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze