Wniosek Centrum Medyczne "U" B., H. spółka jawna o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Centrum Medyczne "U" B., H. spółka jawna o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Centrum Medyczne "U" B., H. spółka jawna na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia [...] r., nr [...] w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

Centrum Medyczne "U" B., H. spółka jawna wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2018r. (doręczonym w dniu 25 czerwca 2018r. do rąk upoważnionego pracownika) wezwano skarżącą Spółkę do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W dniu 10 lipca 2018r. do tutejszego Sądu wpłynął wniosek skarżącej Spółki z dnia [...] lipca 2018r. (data stempla pocztowego) o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż przedmiotowe wezwanie zostało w dniu 25 czerwca 2018 roku doręczone do rejestracji Centrum Medycznego, w której skarżąca Spółka wykonuje działalność gospodarczą - przesyłkę odebrał jeden z pracowników Spółki. Wspólnicy Spółki - H.H. i K.B. przebywali wówczas poza siedzibą Spółki. Oboje bowiem byli w dniach od 22 czerwca do 3 lipca br. na urlopie wypoczynkowym - zaplanowanym na początku tego roku i wcześniej opłaconym.

Wraz z powyższym wnioskiem skarżąca nadesłała pełny odpis KRS Spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017, poz. 1369 z późn.zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę lub jej pełnomocnika po upływie terminu jest bezskuteczna.

Jeżeli jednak strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Należy wskazać, że instytucja przywrócenia uchybionego terminu ma na celu usunięcie ujemnych następstw procesowych wynikłych wskutek uchybienia terminu procesowego, gdy strona nie ponosi winy w uchybieniu. Przywrócenie uchybionego terminu prowadzi do stworzenia sytuacji, w której uchybiony termin dla dokonania określonej czynności w postępowaniu sądowym rozpoczyna swój bieg na nowo.

Warunkiem skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu są: brak winy w uchybieniu, powodowanie przez uchybienie terminu dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego, złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu oraz równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie uchybionej czynności procesowej. W piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy także uprawdopodobnić okoliczności na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 p.p.s.a).

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego czy zamierzającego dokonać określoną czynność procesową stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 p.p.s.a. nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne