Sprawa ze skargi M.T. na zarządzenie zastępcze Wojewody w sprawie nadania nazwy skwerowi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Pauter po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.T. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] r., znak [...] w sprawie nadania nazwy skwerowi postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

W dniu [...] marca 2018 r. Wojewoda zarządzeniem zastępczym znak [...] nadał Skwerowi [...] nazwę Skwer [...].

W uzasadnieniu zarządzenia Wojewoda podał, że mimo upływu 12-miesięcznego terminu Rada Gminy nie wykonała ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1103 ze zm. - zwanej dalej jako ustawa dekomunizacyjna) nie dokonała zmiany nazwy Skweru [...]. Obowiązek nadania nazwy przeszedł w takim przypadku na wojewodę, który to obowiązek został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Wojewoda postanowił nadać nazwę Skwer [...]. Wyjaśnił, że nazwa ta odnosi się do Korpusu [...] - formacji wojskowej czasu pokoju utworzonej w 1924r. do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczpospolitej.

M.T. zaskarżył powyższe zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wnosząc o jego uchylenie. Skarżący zarzucił zaskarżonemu zarządzeniu zastępczemu brak precyzji prawnej oraz zmianę nazwy Skweru [...] na nieokreśloną i kontrowersyjną nazwę Skweru [...].

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadniając swoje stanowisko Wojewoda stwierdził, że droga sądowoadministracyjna w przedmiotowej sprawie jest niedopuszczalna, gdyż skarga została wniesiona przez podmiot, który nie jest legitymowany do wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody. Postępowanie sądowoadministracyjne może być prowadzone tylko na podstawie skargi wniesionej przez legitymowany do tego podmiot.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (§ 1), przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (§ 2).

Zgodnie z treścią art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na:

- akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej (pkt 5) ;

- akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej (pkt 6);

- akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego (pkt 7).

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] marca 2018 r., znak [...] w sprawie nadania Skwerowi [...] nazwy Skwer [...], podjęte na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy dekomunizacyjnej. Skarga wniesiona została przez osobę fizyczną, która swój indywidualny interes prawny w zaskarżeniu powyższego zarządzenia wywodzi z okoliczności bycia mieszkańcem Gminy. Skarżący zarzucił zaskarżonemu zarządzeniu zastępczemu brak precyzji prawnej oraz zmianę nazwy Skweru [...] na nieokreśloną i kontrowersyjną nazwę Skweru [...].

Strona 1/3