Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu uchwałą nr [...] z dnia [...] maja 2012 r. powierzył M.S. pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na okres usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora (§ 1 uchwały). Zgodnie z § 4 uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

W tym samym dniu organ ten podjął również uchwałę nr [...] w sprawie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (§ 1 uchwały). Również ta uchwała weszła w życie z dniem podjęcia ( § 4 uchwały).

Skargę na wskazane uchwały wniósł Wojewoda, zarzucając istotne naruszenie prawa, w tym w szczególności art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 ze zm.) i na tej podstawie zadając stwierdzenia nieważności zaskarżonych aktów w całości.

Skarga na uchwałę nr [...] z dnia [...] maja 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej została zarejestrowana w tutejszym Sądzie pod sygnaturą II SA/Go 637/12, natomiast na uchwałę nr [...] z dnia [...] maja 2012 r. w sprawie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Go 638/12.

W odpowiedzi na skarg Zarząd Powiatu wskazał, iż w związku z wniesioną przez Wojewodę skargą, uchwałą nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. uchylił zaskarżone uchwały i tym samym wyłączono je z obrotu prawnego.

W związku z powyższym, strona skarżąca została wezwana do wskazania aktualnego stanowiska w sprawie ( wezwanie z dnia 16 września 2012 r.).

Pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r. Wojewoda oświadczył, że cofa skargę na uchwałę nr [...] z dnia [...] maja 2012 r. w sprawie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Zgodnie z art. 60 wskazanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wniesionej do sądu skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania sądowoadminstracyjnego i stanowi ono urzeczywistnienie zasady dyspozycyjności, umożliwiającej stronie rozporządzanie przedmiotem tego postępowania w ramach przysługujących jej na mocy obowiązujących przepisów uprawnień procesowych (por. B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, s. 159). Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Podkreślić należy, iż w rozpoznawanej sprawie, Sąd nie dopatrzył się zaistnienia przesłanek kwalifikujących cofnięcie skargi jako niedopuszczalne, a tym samym związany cofnięciem skargi, postępowanie sądowe postanowił umorzyć.

Nadto w ocenie Sądu w sprawie nie zachodzi niebezpieczeństwo, iż cofnięcie skargi, służyć ma obejściu prawa. Podkreślenia wymaga bowiem, iż zaskarżona uchwała nr [...] z dnia [...] maja 2012 r. została uchylona przez organ w ramach tzw. autokontroli (art. 54 § 3 ppsa). Tym samym w obrocie prawnym nie istnieje już akt prawny w zakwestionowany skargą.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1