Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 maja 2010r. wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sadowego od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II SA/Go 655/09 w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniesioną od wyroku z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II SA/Go 655/09, którym uchylona została zaskarżana przez M.P. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W uzasadnieniu postanowienia, Sąd wyjaśnił, iż podstawę odrzucenia skargi stanowi okoliczność nie uiszczenia przez wnoszącego skargę kasacyjną wpisu sądowego od skargi. Podkreślił, iż wobec odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych orzeczonej postanowieniem Sądu z dnia 11 marca 2010 r. sygn. akt II SA/Go 655/09, pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 marca 2010 r. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II SA/Go 655/09, w kwocie 970 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wskazane wyżej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu 31 marca 2010 r., co oznacza, iż termin do jego uiszczenia upłynął z dniem 7 kwietnia 2010 r. Tymczasem z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uiściło wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Wskazane wyżej postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 23 kwietnia 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k- 131).

Pismem z dnia [...] kwietnia 2010 r. (data nadania 30 kwietnia 2010 r. ) pełnomocnik organu- r. pr. W.P. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, wyjaśniając jednoczenie, iż wobec nie dysponowania środkami pieniężnymi na uiszczenie wpisu dnia 2 kwietnia 2010 r. organ zawarł porozumienie, w którym Prezydent Miasta zobowiązał się wpłacić z własnych środków w imieniu Kolegium wpis sądowy w kwocie 970 złotych na rachunek WSA w Gorzowie Wlkp. w terminie do 7 kwietnia 2010 r. Jednakże, jak wskazał wnioskodawca, wbrew treści porozumienia, w/w należność nie została zapłacona w terminie ustalonym w porozumieniu, co wynikało z faktu nie dotarcia porozumienia do Skarbnika Miasta. W ocenie wnioskodawcy przytoczone okoliczności świadczą o braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu do wniesienia wpisu sądowego, co uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Jednocześnie w dniu 29 kwietnia 2010 r. na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. uiszczony został wpis sądowy od skargi kasacyjnej, wpłacony w imieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Urząd Miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "ppsa") uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Strona 1/2