Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Uzasadnienie strona 2/2

Zgodnie z powyższym jeżeli strona uchybiła terminowi, jego przywrócenie możliwe jest jedynie wówczas, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. W orzecznictwie i w literaturze prawniczej przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Podkreślić jednocześnie należy, iż strona postępowania ponosi odpowiedzialność zarówno za swoje działania (lub ich brak) jak również wyznaczonego w sprawie pełnomocnika oraz osób za pośrednictwem, których dokonuje określonych czynności (wyrok NSA z dnia 30 lipca 1999r., sygn. akt III SA 7201/98, post. NSA z dnia 26 stycznia 2000r., sygn. akt III SA 8291/98, wyrok NSA z dnia 9 marca 2000r., sygn. akt I SA/Gd 1288/99, postanowienie NSA z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt FZ 7/04 niepubl., z dnia 29 lipca 2004 r. sygn. FZ 110/04 i FZ 133/04, niepubl., wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA/Gd 1676/99, POP 2002, z. 12, poz. 148).

Przedmiotem rozpatrzenia niniejszym postanowieniem jest wniosek złożony przez pełnomocnika organu - r. pr. W.P. w sprawie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Jako okoliczność uprawdopodabniającą brak winy w uchybieniu przez Kolegium terminu do uiszczenia wpisu sądowego, organ wskazał fakt zawarcia dnia [...] kwietnia 2010 r. porozumienia z Prezydentem Miasta, zgodnie z którym to ten właśnie organ zobowiązał się dokonać wpłaty w/w należności, jednakże uchybił w tym zakresie terminowi do jego wniesienia.

Na wstępie należy wskazać, iż przyjmując datę 23 kwietnia 2010 r., w którym doręczono pełnomocnikowi organu postanowienie z dnia [...] kwietnia 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej z powodu nie uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi, stwierdzić należy, iż wniosek o przywrócenie terminu, złożony w dniu 30 kwietnia 2010 r. (data nadania - na stemplu pocztowym), został wniesiony w terminie, o którym mowa w art. 87 § 1 ppsa.

W ocenie Sądu pełnomocnik strony skarżącej - r. pr W.P. nie uprawdopodobnił w przekonujący sposób okoliczności wskazujących na brak winy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, jak tego wymaga art. 87 § 2 ppsa, bowiem w sprawie nie nastąpiły zdarzenia tego typu, których strona nie byłaby w stanie przezwyciężyć, nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności, a które miały wpływ na uchybienie przez stronę terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej.

Dla oceny zaistnienia przesłanki braku winy w uchybieniu terminu, bez znaczenia pozostają wszystkie porozumienia oraz umowy, na podstawie których strona przenosi obowiązek dokonania czynności na inną osobę (podmiot). Tego typu ustalenia nie odnoszą skutku prawnego wobec Sądu i nie wiążą go. Tak jak w rozpatrywanej sprawie, zobowiązanym do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej pozostaje podmiot wnoszący skargę kasacyjną, niezależnie od zawartego z Prezydentem Miasta porozumienia. Wynika to jednoznacznie z treści przepisu art. 214 § 1 ppsa, zgodnie z którym: jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych ( w tym opłat sądowych) zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W niniejszym postępowaniu strona na własne ryzyko dokonała wyboru sposobu uiszczenia wpisu sądowego oraz podmiotu, któremu powierzyła wykonanie tej czynności, zaś niekorzystne skutki takiego wyboru obciążają bezpośrednio tę stronę, stanowiąc jej zawinione zaniedbanie. W konsekwencji wskazane okoliczności nie mogły uzasadniać przywrócenia terminu (por. postanowienie NSA z 27 kwietnia 2010 r. sygn. akt II GZ 72/10, postanowienie NSA z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt II OZ 1027/06).

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 86 § 1 ppsa postanowił jak w sentencji.

Strona 2/2