Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie WIkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku w sprawie ze skargi I.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania I.M. orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w sprawie przyznania I.M. zasiłku stałego od dnia [...] czerwca 2002 r. do [...] kwietnia 2004 r., świadczenia pielęgnacyjnego od dnia [...] maja 2004 r. do [...] sierpnia 2005 r. oraz opłacenia składek emerytalno-rentowych za okres od [...] czerwca 2003 r. do [...] września 2003 r. i składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie od [...] maja 2004 r. do [...] sierpnia 2005 r.

Z powyższą decyzją nie zgodziła się I.M., która będąc reprezentowana przez pełnomocnika w osobie męża - W.M. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

W wyniku rozpoznania w/w skargi tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 28 stycznia 2009 r. orzekł o oddaleniu skargi. Na ogłoszeniu orzeczenia w dniu 28 stycznia

2009 r. obecny był pełnomocnik skarżącej - W.M., który wysłuchał ustnych powodów rozstrzygnięcia i odebrał od Sądu pouczenie o terminie i sposobie wniesienia od w/w wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (protokół ogłoszenia orzeczenia - k.48).

Pismem z dnia [...] lutego 2009 r. (data osobistego złożenia - k.50) reprezentujący skarżącą pełnomocnik w osobie W.M. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku składając jednocześnie wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r. i doręczenie jego odpisu z uzasadnieniem.

Pełnomocnik skarżącej potwierdził, iż był obecny na ogłoszeniu wyroku w dniu 28 stycznia 2009 r. oraz, że został pouczony przez Przewodniczącego o możliwości złożenia skargi kasacyjnej od w/w wyroku. Jednocześnie pełnomocnik podał, iż w tym dniu czuł się chory, miał gorączkę, na potwierdzenie powyższego pełnomocnik załączył do wniosku zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w dniach [...] do [...] lutego 2009 r. (k. 51). Następnie, jak podał pełnomocnik, sprawował on opiekę nad chorą żoną i dzieckiem, wobec czego do dnia złożenia wniosku był wyłączony z prowadzenia czynności procesowych. Pełnomocnik wskazał jednocześnie we wniosku, iż był zaskoczony wydanym wyrokiem i pomimo wysłuchania wypowiedzi Sądu treść ich była dla niego niezrozumiała. Stan zdrowia w jakim znajdował się na ówczesną chwilę uniemożliwił mu prawidłowy odbiór informacji. Pełnomocnik zaznaczył, iż działał przed Sądem bez profesjonalnego pełnomocnika. Jego zdaniem nie został dostatecznie i wystarczająco poinformowany o przysługujących mu prawach.

Na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym przez Sąd na dzień 24 marca

2009 r., odebrane zostało oświadczenie od, wezwanego do osobistego stawiennictwa, W.M.. Pełnomocnik między innymi potwierdził informacje podane wcześniej we wniosku, a mianowicie, że w dniu ogłoszenia wyroku miał stan podgorączkowy, nie docierały do niego w pełni słowa, które wypowiadane były przez sędziego. Ponadto podał, iż chorował na normalną grypę, która przeniosła się na żonę, a wówczas musiał sprawować opiekę nad żoną i dzieckiem. Pełnomocnik oświadczył, iż żona nie wzięła zwolnienia lekarskiego, bo nie było takiej potrzeby, natomiast pełnomocnik musiał je wziąć z uwagi na wykonywany przez niego stosunek pracy. W czasie, gdy żona chorowała W.M. nie chodził do pracy, korzystając z zaległego urlopu, na który wysłał go przełożony, jednakże nie pamięta ile to było dni. Zgodnie z tym co oświadczył pełnomocnik, myślał on, że Sąd prześle mu wyrok z uzasadnieniem. Na dwa dni przed datą sporządzenia wniosku o przywrócenie terminu o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w czasie rozmowy z adwokatem, pełnomocnik dowiedział się, że aby skutecznie złożyć skargę kasacyjną należy zwrócić się o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem, w przeciwnym razie złożenie skargi kasacyjnej jest niemożliwe, chyba że Sąd przywróci termin procesowy. W związku z powyższym W.M. złożył wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia do wyroku. Pełnomocnik dodał na koniec, iż stan chorobowy, o którym wspominał nie ma znaczenia dla wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku, ponieważ o takiej możliwości tak naprawdę dowiedział się na dwa dni przed jego złożeniem.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze