Skarga o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości
Sentencja

Dnia 3 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2015 roku na posiedzeniu niejawnym skargi T.G. o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego zakończonego wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Go 709/14 wydanego w sprawie ze skargi T.G. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Go 709/14.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Go 709/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm) oddalił skargę T.G. na decyzję Wojewody z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości. Wyrok ten stał się prawomocny wraz z dniem 6 grudnia 2014 r.

W dniu 16 grudnia 2014 r. do Sądu wpłynęła skarga T.G., w której skarżący powołał się na zaistnienie nowych dowodów w sprawie uzasadniających wznowienie postępowania.

Zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2014 r. wezwano T.G. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto w oparciu o zarządzenie z dnia 22 grudnia 2013 r. wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego wniesionej skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez oznaczenie zaskarżonego orzeczenia sądu, wskazanie podstawy wznowienia wraz z jej uzasadnieniem stosownie do treści art. 271, art. 271 oraz art. 273 p.p.s.a., wykazanie, że skarżący dochował terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego określonego w art. 277 p.p.s.a., wskazanie czy skarżący wnosi o uchylenie czy też o zmianę zaskarżonego orzeczenia sądu, pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Jednocześnie skarżący został poinformowany o treści przepisów dotyczących skargi o wznowienie, w tym podstaw, w oparciu o które wnosić można o wznowienie postępowania sadowoadministracyjnego oraz warunków formalnych jakie skarga w tym zakresie musi spełniać.

Oba w/w wezwania wysłano do skarżącego jednym listem poleconym i doręczono osobiście adresatowi w dniu 5 stycznia 2015 r. Tym samym termin do ich wykonania upłynął dla skarżącego wraz z dniem 12 stycznia 2015 r.

Jak wynika z ustaleń tutejszego Sądu, do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie uiścił wpisu sądowego od wniesionej skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz nie uzupełnił stwierdzonych braków formalnych tej skargi.

W konsekwencji wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią art. 270 p.p.s.a. w przypadkach przewidzianych w dziale VII powołanej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem prawnym, który może być zastosowany wyłącznie z powodów ściśle określonych w ustawie. Stosownie do art. 279 p.p.s.a skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać między innymi podstawę wznowienia i jej uzasadnienie oraz okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi. Na podstawie art. 280 § 1 p.p.s.a. sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd skargę o wznowienie postępowania odrzuca, a w przeciwnym razie wyznacza rozprawę. Na żądanie sądu zgłaszający skargę o wznowienie postępowania obowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia (art. 280 § 2 p.p.s.a.). Badanie, o którym mowa w art. 280 p.p.s.a. nie jest badaniem zasadności skargi. Zgodnie z art. 277 p.p.s.a. skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda