Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: ustanowić dla M. K. adwokata, którego wyznaczy właściwa okręgowa rada adwokacka.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] referendarz sądowy ustanowił dla M. K. adwokata, którego miała wyznaczyć Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach.

W sprzeciwie z dnia [...] od tego postanowienia M. K. wniosła o przyznanie jej adwokata tylko do sporządzenia skargi kasacyjnej, a nie do "obsługi całej skargi". W uzasadnieniu wskazała, że jej wniosek o przyznanie adwokata z urzędu nie był wnioskiem o przyznanie adwokata w przedmiocie zasiłku okresowego, a jedynie o adwokata do jednorazowej czynności polegającej na sporządzeniu skargi kasacyjnej na postanowienie z [...] o odrzuceniu jej skargi. Dodała, że dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez NSA, planowała złożyć kolejny wniosek o adwokata z urzędu "tym razem do obsługi całej skargi".

W dniu [...] Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach wyznaczył dla skarżącej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata J. Z.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. poz. 270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 2. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Z kolei stosownie do art. 36 p.p.s.a. pełnomocnictwo może być:

1) ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;

2) do prowadzenia poszczególnych spraw;

3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Z powyższych regulacji zatem wynika, że wprawdzie ustanowiony z urzędu pełnomocnik ma umocowanie z mocy prawa do dokonania wszystkich łączących się ze sprawą czynności zarówno przed wojewódzkim sądem administracyjnym, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jednakże strona reprezentowana przez takiego pełnomocnika może zakres tego pełnomocnictwa ograniczyć. Przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ograniczają bowiem swobody stron do wyznaczania zakresu czynności, które można powierzyć w postępowaniu pełnomocnikowi.

Nie ma zatem przeciwwskazań, aby skarżąca w niniejszej sprawie ograniczyła udzielone pełnomocnictwo jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej. Skarżąca powinna jednak mieć na uwadze, że udzielenie pełnomocnictwo jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej nie gwarantuje, że pełnomocnik taką skargę sporządzi. Jeśli bowiem pełnomocnik dojdzie do wniosku, że nie ma przesłanek do kwestionowania orzeczenia Sądu pierwszej instancji, a więc nie ma podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, to może odmówić jej sporządzenia i złożyć opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Podkreślić należy, że także taka opinia jest formą udzielenia pomocy prawnej, a jej celem jest unikanie wnoszenia bezzasadnych skarg kasacyjnych wbrew przekonaniom pełnomocnika, dlatego też Sąd nie może, jak chce tego skarżąca, "zagwarantować", że pełnomocnik sporządzi skargę kasacyjną w jej sprawie.

Ponieważ sytuacja skarżącej wskazuje, że spełnia ona przesłanki do przyznania jej adwokata z urzędu, Sąd na podstawie art. 239 pkt 1a, art. 245 § 1 i 2, art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. Z uwagi na przedwczesne, bo dokonane jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia referendarza WSA w Kielcach z dnia [...], wyznaczenie przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach pełnomocnika z urzędu dla skarżącej M. K., właściwa okręgowa rada adwokacka rozważy ponowne wyznaczenie ustanowionego przez Sąd adwokata, w razie potrzeby z uwzględnieniem treści art. 244 § 3 p.p.s.a., a to z uwagi na artykułowane w pismach M. K. zastrzeżenia co do poprzedniego wyznaczenia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta