Wniosek w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy p o s t a n a w i a: przywrócić M. M. termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt II SA/Ke 158/11.

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę M. M. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia [...] w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

W dniu 21 kwietnia 2011 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku z dnia 7 kwietnia 2011 r. Do wniosku o przywrócenie terminu dołączył wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz uiścił opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd na wniosek strony przywróci termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, jeżeli strona nie dokonała tej czynności w ustawowym terminie bez swojej winy. W świetle regulacji art. 87 p.p.s.a uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin; 4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca w sposób przekonujący wykazał brak winy w uchybieniu terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że M. M. odebrał zawiadomienie o rozprawie sądowej w dniu 14 kwietnia 2011 r. Natomiast w dniu 15 kwietnia 2011 r. zapoznał się z aktami sprawy i dowiedział się o wydaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2011 r. oddalającego jego skargę. Wniosek o przywrócenie terminu wraz z opłaconym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony w dniu 21 kwietnia 2011 r., a więc w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu.

Mając powyżej na uwadze, Sąd przywrócił M. M. termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy