Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A.M. - pełnomocnika E.M. i M.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ze skargi E.M. i M.M. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę E.M. i M.M. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości. Termin do złożenia przez strony wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 20 czerwca 2012 r.

W dniu 27 czerwca 2012 r. adwokat A.M. - pełnomocnik skarżących złożyła do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 czerwca 2012 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Do wniosku dołączyła zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę reumatologa-pediatrę potwierdzające, że iż w okresie od dnia 14 czerwca 2012 r. do 20 czerwca 2012 r. była "niezdolna do pracy".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zwanej dalej p.p.s.a.), sąd na wniosek strony przywraca termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, jeżeli uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast art. 87 § 4 p.p.s.a. stanowi, że równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. (postanowienie NSA z dnia 2 października 2002 r., LEX nr 55832; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r., I SAB/Wa 78/05, LEX nr 192260).

Wskazać ponadto należy, że w wypadku, "gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, przy ustalaniu jej winy w niezachowaniu terminu należy mieć na uwadze działania pełnomocnika oraz że zaniedbania osób, którymi on się posługuje, obciążają jego samego, a zatem nie uwalniają one strony od winy w niezachowaniu terminu" (postanowienie SN z dnia 15 marca 2000 r., II CKN 554/00, LEX nr 51986).

Analizując okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż pełnomocnik E.M. i M.M. nie uprawdopodobniła, że dochowała należytej staranności i dbałości o interesy skarżących. Niezdolność do pracy jest pojęciem bardzo ogólnym i nie może uzasadniać stwierdzenia braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej polegającej na złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zdaniem Sądu, bliżej nieokreślona choroba pełnomocnika nie stanowiła przeszkody do złożenia takiego wniosku w przewidzianym terminie przez inne osoby, którymi mogła się posłużyć (skarżący, członkowie rodziny, inni adwokaci na zasadzie substytucji), tym bardziej, że adwokat A.M. prowadzi kancelarię w tym samym lokalu co adwokat A.M.. Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest czynnością skomplikowaną, nie wymaga osobistej obecności w sądzie i mogło być powierzone osobie trzeciej. Pełnomocnik skarżących jest profesjonalistką i z racji wykonywanego zawodu zobowiązana jest do szczególnej dbałości i staranności przy wykonywaniu czynności procesowych w imieniu osób, które reprezentuje w postępowaniu sądowym. Należy zauważyć, że pełnomocnik we wniosku o przywrócenie terminu, poza załączeniem zaświadczenia lekarskiego, w ogóle nie uzasadniła przyczyny niezachowania terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i uzasadnienie wyroku.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że pełnomocnik skarżących nie uprawdopodobniła w przekonujący sposób okoliczności wskazujących na brak jej winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jak tego wymaga art. 87 § 2 p.p.s.a. W sprawie nie nastąpiły bowiem zdarzenia tego typu, których nie byłaby w stanie przezwyciężyć, nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności, a które miały wpływ na uchybienie przez stronę terminowi do złożenia przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda