Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2015r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę p o s t a n a w i a : odrzucić skargę kasacyjną A. G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2013r. sygn. akt II SA/Ke 369/13.

Uzasadnienie

A. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił powyższą skargę.

W ustawowym terminie adwokat Ł. S. , reprezentujący A. G., wniósł do tut. Sądu sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2014r., doręczonym w dniu 26 lutego 2014r., pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 150 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zwolnienie od wpisu, który postanowieniem z dnia 9 maja 2014r. tut. Sąd pozostawił bez rozpoznania. Zażalenie na to postanowienie zostało odrzucone postanowieniem tut. Sądu z dnia 23 lipca 2014r., a zażalenie złożone na to ostatnie postanowienie tut. Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 4 lipca 2014r. Orzeczenie to stało się prawomocne, bowiem pismem z dnia 5 grudnia 2014r. A. G. cofnął "wszystkie złożone środki odwoławcze tj. zażalenia i skargi kasacyjne w sprawach: II SA/Ke 360 - 429/14".

W wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei zgodnie z art. 230 ustawy P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi kasacyjnej, pobiera się wpis, zaś jego nieuiszczenie stwarza podstawę do odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 220 § 3 ustawy P.p.s.a.

Mając na uwadze, że w zakreślonym terminie nie został uiszczony wpis sądowy od skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 ustawy P.p.s.a.

Strona 1/1