Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. nr XX/195/2012 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości p o s t a n a w i a : odrzucić skargę kasacyjną A.G.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 24 grudnia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę A.G. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. nr XX/195/2012 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości.

W ustawowym terminie adwokat Ł. S., reprezentujący A.G., wniósł do Sądu sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 lutego 2014r., doręczonym w dniu 26 lutego 2014r., pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 150 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zwolnienie od wpisu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 13 maja 2014r. pozostawił wniosek bez rozpoznania. Zażalenie na to postanowienie zostało odrzucone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 lipca 2014r., a zażalenie złożone na to ostatnie postanowienie Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 27 października 2014r. Orzeczenie to stało się prawomocne, bowiem pismem z dnia 5 grudnia 2014r. A. G. cofnął "wszystkie złożone środki odwoławcze tj. zażalenia i skargi kasacyjne w sprawach: II SA/Ke 360 - 429/14".

W wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270) , skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze, powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1