Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r., nr XXII/225/2012 w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

A.G.wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r., nr XXII/225/2012 w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

Postanowieniem z [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił powyższą skargę.

W ustawowym terminie, reprezentujący A.G. adwokat Ł. S., wniósł do tut. Sądu sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Zarządzeniem z 13 lutego 2014 r., doręczonym w dniu 26 lutego 2014 r., pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 150 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Pismem z 5 grudnia 2014 r. A.G.cofnął pełnomocnictwo adw. Ł. S. oraz "wszystkie złożone środki odwoławcze tj. zażalenia i skargi kasacyjne".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei zgodnie z art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi kasacyjnej, pobiera się wpis, zaś jego nieuiszczenie stwarza podstawę do odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Ponieważ w zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącego nie uiścił wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę kasacyjną należało odrzucić.

Strona 1/1