Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi H. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak:[...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: przywrócić H. G. termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] znak:[...] o odmowie przyznania H. G. zasiłku celowego. Decyzja organu II instancji została doręczona skarżącej w dniu 5 października 2010r. wraz z prawidłowym pouczeniem o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 4 listopada 2010 r.

H. G. w dniu 24 maja 2011 r. (data stempla pocztowego) złożyła za pośrednictwem organu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. We wniosku skarżąca stwierdziła, że niezachowanie terminu do złożenia skargi wynikało z jej bardzo ciężkiego stanu zdrowia w okresie, kiedy otrzymała decyzję organu II instancji. Wnioskodawczyni podała, że w terminie od 5 do 9 września 2010r. przebyła na leczeniu szpitalnym w związku z rozpoznaniem u niej raka piersi. Potwierdza to dołączona do wniosku karta informacyjna leczenia szpitalnego. Skarżąca oświadczyła, że stan zdrowia oraz powikłania po zabiegach operacyjnych spowodowały długotrwałe leczenie, które trwa do dziś i z tego względu nie złożyła skargi w ustawowym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd na wniosek strony przywraca termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, jeżeli uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast art. 87 § 4 p.p.s.a. stanowi, że równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Przywrócenie uchybionego terminu jest więc możliwe w sytuacji, gdy uchybienie to nie było przez stronę zawinione i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Na stronie spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia, nie zaś udowodnienia, okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, o czym stanowi art. 87 § 2 p.p.s.a. Kwestię oceny braku winy ustawodawca pozostawił do uznania sądu. Daje to sądowi możliwość wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, które uzna za istotne, przy uwzględnieniu obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2008 r. sygn. akt I OZ 354/08 ).

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawczyni podała, że powodem uchybienia przez nią terminu do wniesienia skargi był bardzo ciężki stan zdrowia i leczenie onkologiczne poza miejscem zamieszkania, które trwa od września 2010 r. do dziś (zaświadczenie lekarskie ze Centrum Onkologii z dnia 17 maja 2011 r.). Z załączonej do wniosku karty informacyjnej leczenia szpitalnego wynika, że H. G. w dniach od 5 do 9 września 2010 r. była leczona w Centrum Onkologii. W dniu 7 września 2010r. przeszła operację usunięcia komórek nowotworowych, w dniu 9 września 2010 r. została wypisana do domu i otrzymała zwolnienie lekarskie na okres 14 dni od daty wyjścia ze szpitala. Natomiast w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego z dnia 19 stycznia 2011r. wskazano, że skarżąca przebywała w dniach od 13 grudnia 2010r. do 22 stycznia 2011r. w Centrum Onkologii na uzupełniającej pooperacyjnej radioterapii - przeprowadzono leczenie napromieniowaniem.

Wnioskodawczyni w sposób przekonujący wykazała brak swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Własne twierdzenia poparła stosowną dokumentacją medyczną. Operacyjne usunięcie komórek nowotworowych, następnie uzupełniająca pooperacyjna radioterapia oraz związane z tym powikłania były obiektywnymi przeszkodami uniemożliwiającymi zachowanie ustawowego terminu do wniesienia skargi. Po ustąpieniu tych przeszkód H. G. niezwłocznie złożyła skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przywrócił H. G. termin do wniesienia skargi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze