Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

II SA/Ke 463/18 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu5 października 2018 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku Centrum [...] "..." Spółki z o.o. Spółki Komandytowej z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 13 sierpnia 2018 r., doręczonym stronie skarżącej - Centrum [...] "..." Spółce z o.o. Spółce Komandytowej z siedzibą w K. 22 sierpnia 2018 r., odrzucił skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Dnia 29 sierpnia 2018 r. (data nadania), skarżąca Spółka złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. We wniosku wskazała, że uchybienie terminowi nie było zawinione, gdyż Zarząd Spółki otrzymał zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzję wraz z innymi decyzjami Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w teczce korespondencyjnej opatrzonej adnotacją wskazującą na 14 maja 2018 r., jako dzień wpływu. Zarząd Spółki w trakcie całego okresu opracowywania skargi pozostawał w usprawiedliwionym przekonaniu, że 30-dniowy termin na złożenie skargi należy liczyć od 14 maja 2018 r. O niedotrzymaniu terminu Spółka dowiedziała się dopiero z treści uzasadnienia postanowienia z 13 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.), a ponadto równocześnie z wnioskiem powinien dokonać czynności, której nie dokonał w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Zarówno w nauce prawa, jak i orzecznictwie usprawiedliwione przyczyny uchybienia terminu do dokonania czynności są ograniczone do okoliczności, które nie tyle utrudniają, ale faktyczne uniemożliwiają dokonanie czynności nawet przy zachowaniu największej możliwej staranności. Do okoliczności tych zalicza się np.: przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony przy równoczesnej niemożliwości wyręczenia się inną osobą.

Powołane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności nie pozwalają na przyjęcie braku winy strony skarżącej. Uchybienia terminu nie może bowiem usprawiedliwiać brak komunikacji pomiędzy członkami Zarządu Spółki, a osobami odpowiedzialnymi za obsługę korespondencji wpływającej do siedziby Spółki. Wskazać należy, że członkowie Zarządu powinni tak organizować swoją pracę, a także osób im podległych zajmujących się obsługą Spółki, aby termin wpływu korespondencji, w tym przede wszystkim termin wpływu korespondencji sądowej, z doręczeniem której mogą łączyć się określone skutki procesowe był prawidłowo odnotowywany, czy też prawidłowo oznaczany na teczce korespondencyjnej. Nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków przez pracowników Spółki (osobę, która dokonała adnotacji na teczce z korespondencją), świadczy o braku należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw przez skarżącą Spółkę, która ponosi odpowiedzialność za błędy i zaniechania osób, którzy dokonali za nią czynności. Dodać należy, że przywrócenie terminu z powodu błędu tych osób otwierałoby możliwość każdorazowego powoływania się na zaniedbania innych osób w przypadku naruszania terminów procesowych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne