Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. "A." S.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę S.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. "A." S.K. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 16 [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego z powodu wniesienia jej po terminie.

W dniu 14 lutego 2013 r. S.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo zatytułowane "skarga kasacyjna", które z uwagi na zawarte w nim żądanie i podniesione okoliczności, Sąd potraktował jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżący podniósł w nim, że w dniu wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowienia jak i decyzji Okręgowego Inspektora Pracy przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie często wyjeżdżał na zabiegi zdrowotne i był nieobecny w swoim przedsiębiorstwie, korespondencję pocztową odbierali pracownicy, a o doręczeniu decyzji Okręgowego Inspektora Pracy został poinformowany 22 grudnia 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Oznacza to, iż strona nie jest zobowiązana w postępowaniu o przywrócenie terminu do udowodnienia braku swej winy, wystarczy bowiem, że uprawdopodobni tę okoliczność.

W niniejszej sprawie skarżący wskazał, że przyczyną uchybienia terminu do wniesienia skargi była jego długotrwała choroba powodująca nieobecność w miejscu pracy, a to na ten adres została nadana zaskarżona decyzja. Wyjaśnieniom tym należy dać wiarę.

Jak bowiem wynika ze znajdujących się w aktach sądowych zaświadczeń lekarskich wystawionych przez lekarzy specjalistę neurologa oraz specjalistę chorób wewnętrznych w okresie od 29 września 2012 r. do 13 lutego 2013 r. trwała nieprzerwana niezdolność skarżącego do pracy, przy czym m.in. w okresie od 16 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r., obejmującym termin do wniesienia skargi (który rozpoczął bieg 21 listopada 2012r., a zakończył się 20 grudnia 2013r.), spędził on łącznie 48 dni w szpitalu.

W świetle powyższego przyjąć należy, iż okoliczności wskazane we wniosku skarżącego dostatecznie uprawdopodobniają, iż do uchybienia terminu doszło bez jego winy w rozumieniu art. 86 § 1 p.p.s.a.

Z powyższych względów, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy