Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/576/2012
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012 r. Nr XXXI/576/2012 postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 23 października 2012 r. Stowarzyszenie (dalej: Stowarzyszenie) złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012 r. Nr XXXI/576/2012.

W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało, że nie prowadzi działalności gospodarczej, członkowie pracują społecznie na rzecz mieszkańców miasta Kielce zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i nie posiadają środków finansowych i majątku.

Stowarzyszenie wskazało wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych w wysokości 0zł, wartość środków trwałych w wysokości 0zł, zysk za ostatni rok obrotowy w wysokości 0zł. Stan konta na rachunku bankowym wynosi 0zł.

Pismem z dnia 26 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał Stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma sądowego pod rygorem oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych o następujące dokumenty źródłowe:

- dokumenty określające sposób uzyskiwania przez stowarzyszenie środków finansowych;

- dokumenty określające sposób ustanawiania składek członkowskich oraz ich aktualną wysokość;

- informacje o aktualnej liczbie członków stowarzyszenia.

Wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 30 października 2012 r., co wynika z potwierdzenia odbioru. W wyznaczonym terminie Stowarzyszenie nie uzupełniło wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych .

Rozpatrując niniejszy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych orzekający poddał jednak analizie dokumenty złożone na wezwanie Sądu do sprawy o sygn. akt II SA/Ke 689/12, w których Stowarzyszenie wskazało, że sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ich przechowywania określają zapisy Statutu Stowarzyszenia w § 44 i § 45, z których wynika, że majątek Stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków i zapisów, c) dotacji i ofiarności publicznej, d) wpływów z działalności statutowej. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na bieżące finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. Wysokość składki rocznej została ustanowiona Uchwałą Zarządu z dnia 23 marca 2012 r. i stosownie do pkt 4 uchwały stanowi kwotę 2 zł rocznie. Stowarzyszenie liczy 20 członków.

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. powoływanej dalej jako ustawa p.p.s.a.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Zatem obowiązującą zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że strony ponoszą koszty tego postępowania. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek - możliwość przydzielenia stronie skarżącej prawa pomocy. Przepis art. 245 § 1 ustawy p.p.s.a. stanowi, iż prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 § 2 ustawy p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

Strona 1/2