Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia A. z siedzibą w K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A. z siedzibą w K. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej postanawia oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/3

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze Stowarzyszenie A. z siedzibą w K. (dalej Stowarzyszenie) wniosło o uznanie za nieważną sesji Rady Miasta K. z dnia [...] oraz wszystkich podjętych na tej sesji uchwał. Wskazało, że ww. sesja została zwołana z naruszeniem prawa - § 37 statutu miasta K., gdyż porządek obrad został opublikowany na stronie internetowej magistratu w dniu 19 lipca 2012, a powinien zostać opublikowany w dniu 18 lipca 2012 r.

W związku z tym, że Stowarzyszenie w jednym piśmie wniosło skargi na wszystkie podjęte podczas sesji w dniu 26 lipca 2012 r. uchwały, zarządzeniem z dnia 8 października 2012 r. Przewodniczący Wydziału II zarządził ich rozdzielenie.

Niniejsza sprawa dotyczy uchwały Rady Miasta z dnia 26 lipca 2012 r. Nr XXXI/583/2012 w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

W dniu 23 października 2012 r. Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w tej sprawie. W uzasadnieniu wniosku wskazało, że nie prowadzi działalności gospodarczej, jego członkowie pracują społecznie na rzecz mieszkańców miasta K. zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i nie posiadają środków finansowych i majątku.

Stowarzyszenie wskazało, że wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych, wartość środków trwałych, oraz zysk za ostatni rok obrotowy wynoszą zero złotych. Stan konta na rachunku bankowym także jest zerowy.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2012 r. referendarz sądowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

W sprzeciwie na powyższe postanowienie Stowarzyszenie wskazało, że skarga złożona w niniejszej sprawie jest skargą wtórną, powstałą w wyniku podziału przez WSA w Kielcach skargi pierwotnej dotyczącej uznania za nieważną sesji Rady Miasta Kielc zwołanej na dzień 26 lipca 2012 r., a w konsekwencji przyjętych na niej uchwał.

W wyniku "podziału skargi pierwotnej" postępowanie wymaga opłacenia wpisu w wysokości 7200zł.

Stowarzyszenie podkreśliło, że udokumentowało, że nie posiada środków na uiszczenie wpisu, co w pełni uzasadnia wystąpienie o zwolnienie od kosztów sądowych. Nadto dodało, że skarga pierwotna dotyczy społeczności miasta, która musi się stosować do uchwał rady miasta podjętych z naruszeniem prawa, a skoro zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola jednostek administracji publicznej to oznacza, że Skarb Państwa w tym przypadku nie poniesie uszczerbku, bo poniesione koszty służą celom do jakich sąd administracyjny został powołany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej zwanej "p.p.s.a.", w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/3