Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2011r. (data nadania w urzędzie pocztowym) C.S. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Ponadto w treści skargi zawarła wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia. Uzasadniając ten wniosek podała, że nie jest w stanie ustalić w jakim terminie otrzymała zaskarżoną decyzję, gdyż została ona jej skradziona wraz z innymi dokumentami w okresie przedświątecznym. Ponadto w tym czasie zmarła również jej mama i wobec takiego wydarzenia wszystkie inne sprawy okazały się nieważne, łącznie z odzyskaniem utraconych dokumentów. Do skargi został dołączony akt zgonu, z którego wynikało, że C.D. zmarła w dniu 25 grudnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W ocenie Sądu skarżąca uprawdopodobniła, iż bez swojej winy uchybiła terminowi do wniesienia skargi. Powołany przez skarżącą powód tj. śmierć matki, która nastąpiła na 5 dni przed upływem terminu do wniesienia skargi uznać należy za okoliczność, która uniemożliwiła jego dochowanie. Dlatego też na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. należało postanowić jak wyżej .

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze