Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie w przedmiocie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miechów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda Sędziowie : WSA Małgorzata Łoboz (spr.) NSA Anna Szkodzińska Protokolant : specjalista Teresa Jamróz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi L.B. i E.S. na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016 r. Nr XX/303/2016 w przedmiocie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miechów postanawia: I. skargę odrzucić; II. zwrócić skarżącym L.B. i E.S. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie strona 1/7

Rada Miejska w Miechowie w dniu 20 lipca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XX/303/2016 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miechów.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm., dalej "u.s.g.").

Pismem z dnia 27 lipca 2016 r. L. B. oraz L. S. - dalej skarżące, na podstawie art. 101 u.s.g. wezwały do usunięcia naruszenia prawa tj. podjęcia właściwej uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miechów, dot. pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej Woli. W ocenie skarżących podjęta uchwała jest sprzeczna ze stanem faktycznym oraz podjęta bez przedstawienia akceptacji dzierżawcy. Ponadto podjętej uchwale skarżące zarzuciły: brak pisemnego stanowiska wyrażonego przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli lub stanowiska walnego zebrania członków w formie podjętej uchwały w przedmiotowej sprawie, brak przejrzystej informacji, podającej precyzyjnie warunki finansowe poddzierżawy oraz brak przejrzystej polityki informacyjnej adresowanej do wyborców z nadania.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Rada Miejska w Miechowie poinformowała, że projekt został przygotowany starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a uchwała została podjęta przez Radę Miejską z prawidłową podstawą prawną. Rada Miejska w Miechowie powołując się na treść art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g. stwierdziła, że czynności związane z wydzierżawieniem lub wynajmowaniem nieruchomości wykonuje organ wykonawczy za zgodą Rady, a przedmiotowa uchwała stanowi taką zgodę. Ponadto wyjaśniono, że Rada ma tylko kompetencje w przedmiocie wyrażenia zgody na konkretne czynności obrotu nieruchomości, natomiast nie posiada kompetencji do wskazywania, z kim dana umowa i na jakich zasadach ma zostać zawarta bowiem, mogłaby stanowić przekroczenie kompetencji Rady. W związku z powyższym brak w uchwale innych uregulowań poza zgodą na poddzierżawę nie stanowi o jej wadliwości.

Pismem z dnia 24 września 2016 r. skarżące wniosły skargę na uchwałę Nr XX/303/2016 z dnia 20 lipca 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miechów, zarzucając jej obrazę przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie:

- art. 25 a u.s.g. poprzez uczestnictwo - branie udziału w głosowaniu Rady Miejskiej Prezesa OSP w sprawie, która dotyczy jego interesu prawnego;

- art. 24 f ust. 1 u.s.g. poprzez zarządzanie przez Prezesa OSP Piotra Sowę (radny) działalnością lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności Stowarzyszenia OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Wskazując na powyższe skarżące wniosły o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały oraz zasądzenie na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania oraz o przeprowadzenie na rozprawie dowodów z dokumentów dołączonych do skargi. Ponadto wniosły o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu skargi skarżące podniosły, że radny Rady Miejskiej w Miechowie Piotr Sowa nie mógł brać udziału w głosowaniu, ponieważ przedmiotowa uchwała dotyczy jego interesu prawnego bowiem jest Prezesem OSP Bukowska Wola. Ponadto powołując się na treść art. 24 f ust. 1 u.s.g., skarżące wskazały, że radny P. S. złamał zakaz, uzyskał mandat w Radzie Miejskiej w Miechowie i zarządza działalność gospodarczą (Stowarzyszenie Rejestrowe OSP Bukowska Wola, której jest Prezesem).

Strona 1/7