Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
Sentencja

Dnia 4 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasto Z. na postanowienie Wojewody z dnia 3 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę [...] 2. zwrócić Wojewodzie [...] uiszczony wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi Gminy Miasto Z. na postanowienie Wojewody z dnia 3 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, uchylił zaskarżone postanowienie.

Wyrok z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi Wojewody [...] w dniu 23 grudnia 2014 r.

Skargę kasacyjną na opisany wyżej wyrok pełnomocnik organu wniósł w dniu 23 stycznia 2015 r. (data stempla pocztowego).

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Skarga kasacyjna wniesiona przez Wojewodę [...] podlega odrzuceniu. Stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r., póz. 270 ze zm.-dalej ppsa) skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął bezskutecznie w dniu 22 stycznia 2015 r. Pełnomocnik organu nadał w urzędzie pocztowym skargę kasacyjną po upływie tego terminu tj. w dniu 23 stycznia 2015 r. Termin do wniesienia skargi nie został zatem przez niego zachowany. Zgodnie z art. 178 ppsa skarga kasacyjna wniesiona po terminie podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 ppsa należało orzec jak w punkcie 1 postanowienia.

Ponadto jednocześnie z odrzuceniem skargi kasacyjnej należało zwrócić cały uiszczony wpis od tej skargi kasacyjnej w wysokości 100 złotych - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. W myśl tego przepisu Sąd zwraca wpis od pisma odrzuconego.

Strona 1/1