Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

sygn. akt II SA/Kr 1422/15 Kraków, dnia 30 stycznia 2017r. POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda (spr.) Sędziowie: WSA Beata Łomnicka WSA Agnieszka Nawara-Dubiel po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi ze skargi R.S. i A.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14 października 2015 r., znak: [....] , w przedmiocie zwrotu podania postanawia: oddalić wnioski A.F. i B.J. o dokonanie wykładni wyroku z dnia 11 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1422/15.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1422/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi R.S. i A.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14 października 2015 r., znak: [....] , w przedmiocie zwrotu podania.

B.J. pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz A.F. pismem z dnia 3 stycznia 2017 r., zwrócili się o dokonanie wykładni powyższego orzeczenia. Wskazali na inne sprawy, ich zdaniem tożsame przedmiotowo i podmiotowo, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie miał wydać odmienne rozstrzygnięcia oraz zauważyli, że w niniejszej sprawie Sąd działał wbrew gwarancji, zawartej w art. 170 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozbieżność pomiędzy wyrokiem w niniejszej sprawie a rozstrzygnięciami wydanymi w pozostałych sprawach wskazanych we wniosku uzasadnia zdaniem wyżej wymienionych wystąpienie z wnioskiem na podstawie art. 158 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednol. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.- dalej p.p.s.a.) sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Instytucja wykładni wyroku ma służyć wyjaśnieniu wątpliwości co do treści zawartego w orzeczeniu rozstrzygnięcia. Konieczność dokonania wykładni wyroku zachodzi wówczas, gdy jego treść jest sformułowana w sposób niejasny, który może budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, a także sposobu jego wykonania (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I GSK 111/12, Lex Omega nr 1243869 oraz z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt I OSK 2000/11, Lex Omega nr 1269638). W drodze wniosku o dokonanie wykładni wyroku nie można natomiast kwestionować jego prawidłowości. Wykładnia orzeczenia nie może zmierzać do zmian merytorycznych polegających na reinterpretacji uzasadnienia, czy jego poszerzeniu o inne elementy, istotne zdaniem wnioskodawcy, nie może przy tym prowadzić do nowej oceny stanu faktycznego lub prawnego ani powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt I OZ 66/15, Lex Omega nr 1646166; z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II OZ 22/15, Lex Omega nr 1628848; z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1530/12, Lex Omega nr 1494564 oraz z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt I OSK 662/09, Lex Omega nr 1461312).

Okoliczności podniesione we wnioskach o wykładnię wyroku, w których wskazano na sprzeczność orzeczenia z innymi wyrokami w sprawach tożsamych, czy także na niezastosowanie się do przepisu art. 170 p.p.s.a. - stanowią w istocie zarzuty, które podnosić należało wnosząc we właściwym terminie i trybie odpowiedni środek zaskarżenia. Zmierzają one bowiem do wykazania, że wyrok jest obarczony wadami i w konsekwencji do zmiany zawartego w nim rozstrzygnięcia. Nie dotyczą natomiast wątpliwości co to treści wyroku. Treść przedmiotowego wyroku jest zresztą jasna, albowiem Sąd skargę oddalił, a zatem zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14 października 2015r., znak: [....] , w przedmiocie zwrotu podania pozostało w obrocie prawnym.

Dodatkowo należy zauważyć, że B.J. nie była stroną ani uczestnikiem postępowania sądowego. Wniosek B.J. podlegał oddaleniu z podanych wyżej powodów, a nadto z tej przyczyny, że pochodził od podmiotu nie będącego stroną w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę art. 158 p.p.s.a.

Strona 1/1