Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki"
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.F. o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 r. Nr XII/183/2015 w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki" p o s t a n a w i a wniosek oddalić

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek A.F. o przyznanie prawa pomocy, w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 r.

Z uwagi na fakt, iż podane przez wnioskodawcę informacje dotyczące jego stanu majątkowego i rodzinnego okazały się niewystarczające, referendarz działając na zasadzie art. 255 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismem z dnia 11 lipca 2016 r. skierowanym do wnioskodawcy, wezwał go do przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania następujących informacji:

- wykaz wszystkich nieruchomości, których właścicielem bądź współwłaścicielem wraz z podaniem numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości;

- udokumentowanie za pomocą kserokopii faktur i rachunków miesięcznych kosztów utrzymania, w szczególności opłat za media za ostatni okres rozliczeniowy (gaz, prąd, woda, ścieki - dotyczy wszystkich nieruchomości, których skarżący jest właścicielem lub współwłaścicielem) a także telefon, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, wydatki na żywność i leki, wizyty lekarskie, aktualnych zaświadczeń o stanie zdrowia. W przypadku zaległości z tytułu tych opłat za media należy przedstawić aktualne zaświadczenie z właściwych organów potwierdzających tę okoliczność;

- przedstawienie historii rachunku bankowego skarżącego za ostatnie trzy miesiące, z aktualnym saldem;

- przedłożenie zeznania podatkowego skarżącego za rok 2015;

- wyjaśnienie czym zajmuje się syn skarżącego A.F., i z jakiego tytułu osiąga on miesięczny dochód;

- oświadczenie czy skarżący korzystają z pomocy opieki społecznej, jeśli tak to w jakim zakresie niech przedstawią stosowne decyzje;

Pismo sądu to zostało skutecznie doręczone w dniu 18 lipca 2016 r. Wnioskodawca nie wykonał nałożonego przez sąd obowiązku uzupełnienia wniosku. W dniu 9 lipca 2016 r. (prezentata sądu) ustanowiony przez wnioskodawcę pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną, która następnie została opłacana.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. nr 153, poz.1270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Rozpatrując na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz zważył co następuje:

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia ma analiza przesłanek przyznania prawa pomocy wymienionych w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy. Wskazuje ona, iż na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że strona nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. To strona ma wskazać taką sytuację materialną, która uzasadniałaby przyznanie prawa pomocy. Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że inicjatywa dowodowa zmierzającą do uprawdopodobnienia, że zachodzą przesłanki przemawiające na rzecz przyznania prawa pomocy ciąży na wnioskodawcy (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn.. akt II SA/GL 823/09). Wnioskodawca ma też obowiązek współdziałania z sądem w zakresie gromadzenia dowodów źródłowych i wyjaśnień wszystkich okoliczności w celu ustalenia jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych. Brak tej współpracy przesz niedostarczenie dokumentów, bądź nieskładanie wyczerpujących oświadczeń musi mieć wpływ na dokonywaną przez orzekającego ocenę wniosku o przyznanie prawa pomocy (por. postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FZ 103/11, postanowienie NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II GZ 296/10).

Dlatego też w przedmiotowej sprawie wnioskodawca w ocenie orzekającego nie wykazał, iż znajduje się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie prawa pomocy w jakimkolwiek zakresie. Brak współpracy z jego strony w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do stanu majątkowego i rodzinnego uniemożliwił rzetelną ocenę jego sytuacji finansowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ).

Strona 1/1