Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia NSA Andrzej Niecikowski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2003 r., znak : [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: skargę odrzucić

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zarówno na gruncie obowiązującej do dnia 31.12.2003 r. ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74 poz. 368 z późn. zm.), jak i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 30.08.2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 - w skrócie p.o.p.s.a.) skargę można złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, w sprawie niniejszej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 10 grudnia 2003 r.

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10.12. 2003 r., skarżący otrzymał w dniu 15.12.2003 r., a więc termin do złożenia skargi upływał z dniem 14.01. 2004. Tymczasem skarga nadana została w Urzędzie Pocztowym w G. w dniu 15.01.2004 r. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze