Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego
Sentencja

Kraków, dnia 20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. P. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 211/18 oddalającego sprzeciw L. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 14 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił sprzeciw L.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego.

Odpis sentencji powyższego wyroku Sąd doręczył skarżącemu w dniu 6 kwietnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy), co zostało potwierdzone podpisem dorosłego domownika. W dniu 17 kwietnia 2018 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanego w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., póz. 1369) dalej P.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 P.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie Sąd co prawda wyrokiem oddalił nie skargę a sprzeciw, ale cytowany przepis również znajduje zastosowanie do sprzeciwu w związku z treścią art. 64b § 1 P.p.s.a., który nakazuje do sprzeciwu od decyzji odpowiednie stosowanie przepisów o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Należy zauważyć, że początek zdania pierwszego § 2 art. 141 P.p.s.a. odnosi się do wyroków, które zostały wydane na rozprawie, natomiast treść końcowa tego zdania wskazuje na wyroki, które zapadły na posiedzeniu niejawnym. Taka konstrukcja wynika bowiem z faktu, że orzeczenia wydane na posiedzeniu niejawnym wiążą od chwili doręczenia ich odpisu i od tej chwili liczony jest termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, w przypadku gdy oddalono skargę (sprzeciw). W przedmiotowej sprawie skarżący, mimo prawidłowego pouczenia o treści art. 141 § 2 ustawy P.p.s.a. zawartego w piśmie z dnia 30 marca 2018 r. o doręczeniu odpisu sentencji wyroku, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył za

Sygn. akt II SA/Kr 211/18 pośrednictwem poczty w dniu 17 kwietnia 2018 r. Tymczasem termin do złożenia takiego wniosku w niniejszej sprawie upłynął w dniu 13 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że wniosek skarżącego, jako złożony po terminie, nie może odnieść skutku w postaci sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 141 § 2 i § 3 w związku z art. 64b § 1 P.p.s.a., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Strona 1/1