Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R.
Sentencja

II S A/Kr 2117/03 POSTANOWIENIE Dnia 24 marca 2004r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2004r na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. T. na uchwałę Rady Miasta R. z dnia [...] 2003r Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R. postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie

Skarga w sprawie niniejszej została złożona przed dniem 1.01.2004 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie.

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1271), sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podstawą prawną zaskarżonej uchwały jest m.in. przepis art. 229 pkt 3 kpa, który stanowi, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - jest rada gminy.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153 poz. 1270/ Sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej, orzekają w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

W sprawie niniejszej skarga została złożona na uchwałę podjętą w trybie działu VIII kpa - Skargi i wnioski.

Nie jest to zatem akt wymieniony w przepisie art. 3 p.p.s.a.

Dlatego też w sprawie nie jest dopuszczalna skarga do sądu administracyjnego.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd odrzuca skargę m.in., gdy sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Wobec powyższego, na podstawie powyższego przepisu, należało orzec jak w sentencji.

Strona 1/1