Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 7 września 2012r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M.F. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04 p o s t a n a w i a przyznać na rzecz adwokata M.F. , wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej ul. [....] , od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 295,20 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2012r. przyznane zostało skarżącej K.G. prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie o sygn. II SA Kr 1376/04.

Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. , zarządzeniem Dziekana ORA z dnia 11 czerwca 2012r. na pełnomocnika K.G. został wyznaczony adwokat M.F. , wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej w K. ul. [....].

W dniu 5 września 2012r. pełnomocnik skarżącej K.G. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej według obowiązujących przepisów wskazując jednocześnie, że koszty te nie zostały w żadnym zakresie pokryte.

Zgodnie z art. 250 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji wynosi 240,00 zł. W myśl natomiast § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23 %.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 250, art. 258 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ), § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163,poz.1348 z późn. zmianami ) oraz § 18.1 pkt. 1 w zw. z § 2 pkt 3 cytowanego Rozporządzenia należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta