Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04 p o s t a n a w i a I) zwolnić K.G. od kosztów sądowych; II) ustanowić dla K.G. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na niewykonanie wyroku w sprawie o sygn. II SA/Kr 1376/04, skarżąca K.G. złożyła wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych, których jako emerytka nie może ponieść oraz ustanowienie na jej rzecz adwokata z urzędu, ponieważ z uwagi na stan zdrowia nie może uczestniczyć w rozprawie.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony bez zachowania przewidzianej prawem formy, dlatego, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 kwietnia 2012 roku, skarżącej został przesłany urzędowy formularz wniosku "PPF" celem jego wypełnienia i odesłania do tut. sądu w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W zakreślonym terminie skarżąca uzupełniła brak. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zawartego w formularzu wynika, że skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jej miesięczny dochód wynosi 2.027 zł i stanowi go emerytura skarżącej w wysokości [...] zł i czynsz za lokal w wysokości [...] zł. W skład majątku wnioskodawczyni wchodzi udział ½ we własności domu o powierzchni około 200 m² oraz mieszkania wielkości 54 m². Skarżąca nie dysponuje zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżąca podniosła, iż liczy 84 lata i jest chora na Parkinsona. Żyje samotnie, pozostaje w leczeniu i wymaga opieki. Koszty leczenia są znaczne. K.G. mieszka w starym budynku z I połowy XIX wieku, którego koszty utrzymania są wysokie. Uzyskiwane dochody wydawane są w całości na leki, koszty utrzymania domu, pomoc sąsiedzką i opłaty od nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Instytucja przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma na celu zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na trudną sytuację finansową nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270) następuje w określonych przypadkach. W zakresie całkowitym, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W zakresie częściowym zaś, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o którym we wskazanym przepisie, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. W niniejszej sprawie skarżąca domaga się przyznania prawa pomocy w pełnym zakresie obejmującym zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienia na jej rzecz adwokata z urzędu.

W ocenie orzekającego skarżąca uwiarygodniła w sposób wystarczający, że spełnia przesłanki przyznania jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżąca jest schorowaną emerytką. Liczy 84 lata i cierpi na chorobę Parkinsona. Stan jej zdrowia wymaga przyjmowania kosztownych lekarstw oraz opieki osób drugich. Źródłem utrzymania wnioskodawczyni jest świadczenie emerytalne w wysokości [...] zł oraz czynsz z wynajmu lokalu w wysokości [...] zł. Skarżąca oświadczyła, że całość uzyskiwanych dochodów przeznaczana jest na zakup lekarstw, koszty utrzymania domu, opłacenie pomocy sąsiedzkiej oraz poniesienie opłat za nieruchomości. Wnioskodawczyni nie dysponuje przy tym żadnymi oszczędnościami, ani cennymi przedmiotami, które mogłyby zostać spieniężone.

Okoliczności te wskazują, że skarżąca nie jest w stanie wygospodarować jakichkolwiek środków finansowych na koszty związane z zainicjowanym postępowaniem sądowym.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta