Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w osobie Referendarza Sądowego Renaty Ranickiej po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku p o s t a n a w i a I) oddalić wniosek skarżącego S. B. o zwolnienie od kosztów sądowych II) oddalić wniosek skarżącego S. B. o ustanowienie adwokata

Uzasadnienie strona 1/2

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek S. B. o wolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 28 grudnia 2012 r.

We wniosku tym skarżący oświadczył, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Ich miesięczny dochód z tytułu pobieranych świadczeń emerytalnych wynosi 3.541,28 zł i stanowi go świadczenie emerytalne skarżącego w wysokości 1.997,53 zł oraz świadczenie emerytalne żony w wysokości 1.543,75 zł.

W składa majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna położona w gminie [...]. Innego majątku ruchomego ani nieruchomości skarżący nie wykazał.

W ocenie referendarza informacje przedstawione przez skarżącego we wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające do oceny jego rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej, w związku z czym działając na zasadzie art. 255 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. wezwano go do przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania następujących informacji :

- przedłożenia zaświadczenia z właściwego Wydziału Komunikacji o pojazdach mechanicznych zarejestrowanych na nazwisko skarżącego lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

- gdzie mieszka i czyją własność stanowi przedmiotowa nieruchomość udokumentowanie miesięcznych wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem, w tym kserokopii rachunków i faktur za media za ostatni okres rozliczeniowy oraz innych potwierdzających wydatki konieczne;

- przedstawienie historii rachunku bankowego skarżącego i jego żony za ostatnie trzy miesiące;

- przedłożenie ostatniego odcinka pobieranych przez skarżącego i jego żonę świadczeń;

- oświadczenie czy skarżący korzysta z pomocy opieki społecznej, jeśli tak to w jakim zakresie.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący do pisma z dnia 22 kwietnia 2013 r. dołączył kserokopie następujących dokumentów - opłaty za dostawę gazu za okres od marca do maja 2013 r. - 101,18 zł, za usługi telekomunikacyjne - 70,21 zł, opłata za mieszkanie - 331.90, decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2013 - 176 zł, decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2012 wraz z potwierdzeniami jego zapłaty, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu osobowego marki [...] za rok 2013, legitymacja osoby niepełnosprawnej na nazwisko skarżącego, zestawienie operacji na koncie skarżącego w banku PKO BP za okres od 20 lutego do 19 marca 2013 r. oraz zestawienie operacji na koncie zony skarżącego za okres od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2013 r.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,( Dz. U. nr 153, poz.1270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W przedmiotowej sprawie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Strona 1/2