Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Agencji [...] w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia 19 lutego 2015 r. nr [...] postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

W niniejszej sprawie skarga wniesiona przez Agencję [...] w W. (dalej zwana Agencją lub A[...]) została podpisana przez Zastępcę Prezesa Agencji M. K.. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji (Dz. U. z 2013 poz. 712 ze zm.) Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Agencji składa oświadczenia woli w imieniu Agencji, z tym, że Prezes może udzielić innym osobom pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu A. Z przepisu tego wynika, że zastępca Prezesa Agencji nie miał ustawowego umocowania do wniesienia skargi, natomiast Prezes mógł w tym zakresie udzielić swojemu zastępcy stosownego pełnomocnictwa. Pismem z dnia 6 maja 2015 r. M. K. jako pełnomocnik Agencji została wezwana przez Sąd do uzupełnienia tego braku poprzez przedłożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo upływu terminu brak ten nie został uzupełniony. Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015r. skarga została odrzucona.

Pismem z dnia 17 lipca 2015r. pełnomocnik Agencji radca prawny dr M. W. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie pełnomocnictwa. Wniosek został złożony w ustawowym terminie tj. w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez skarżącą postanowienia o odrzuceniu skargi. Wraz z wnioskiem złożone zostały następujące dokumenty: pełnomocnictwo nr [...] z dnia 13 lipca 2015r. dla radcy prawnego M. W. udzielone przez p.o. Prezesa Agencji I. K.; akt powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Agencji I. K. przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014r. oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (rep. A nr [...], notariusz M. K.) z dnia 18 lipca 2012r. udzielone M. K. przez K. M. Prezesa Agencji [...].

Na uzasadnienie wniosku wskazano, że w dniu 13 maja 2015r. wpłynęły do Agencji dwa wezwania WSA w Krakowie: o uzupełnienie wpisu o kwotę 100 zł oraz o przedstawienie pełnomocnictwa dla M. K. do występowania w imieniu Agencji. Postanowienie z dnia 6 lipca 2015r. o odrzuceniu skargi wywołało w Agencji poruszenie, gdyż w tym samym dniu zostały przygotowane do wysyłki pełnomocnictwo i brakujący wpis od skargi. Brakujący wpis od skargi został uiszczony. Obecnie w A trwa w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Brak pełnomocnictwa w aktach sprawy nie powstał zatem z winy Agencji, zwłaszcza, że M. K. reprezentowała Agencję wielokrotnie przed sądami i organami administracji, pełni swą funkcję od 2008r. i dlatego nie ma żadnych przeszkód, żeby w każdej chwili przesłać pełnomocnictwo, gdyż "na stałe" znajduje się ono w A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.) - dalej "p.p.s.a." jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanawia o przywróceniu terminu. W myśl art. 87 powołanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda