Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski (spr.) Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Krystyna Daniel Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2012 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011 r. nr XVI/130/2011 w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków postanawia: zawiesić postępowanie sądowe na zgodny wniosek stron.

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 21.05.2012 r., strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 126 p.o.p.s.a orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1