Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel - Ziaja po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.D. na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 17 lutego 2009 r. znak [....] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Skarżąca wnosząc skargę nie uiścił opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2009 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 28 sierpnia 2009 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca wpisu nie uiściła.

Z powyższych względów ich skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powołany przepis stanowi bowiem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Strona 1/1