Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Kraków, dnia 2 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r., Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: odrzucić zażalenie R. D. na pkt II postanowienia z dnia 18 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Kr 640/09 POSTANOWIENIE Kraków, dnia 2 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r., Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić wniosek R. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/2

W niniejszej sprawie w pkt II postanowienia z dnia 18 listopada 2010r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną R. D. od postanowienia z dnia 26 października 2010r. o odrzuceniu skargi. Skarżący został pouczony o sposobie wniesienia zażalenia (przymusie adwokacko-radcowskim). R. D. zaskarżył powyższe postanowienie pismem z dnia 3 grudnia 2010r. (k.341) sporządzonym osobiście

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten ustanawia przymus adwokacko - radcowski przy sporządzaniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, a zatem strona nie może sporządzić tego zażalenia osobiście, chyba że osobą wnoszącą zażalenie są osoby wymienione w § 2 art. 175 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący R. D. został prawidłowo pouczony o przymusie adwokacko - radcowskim. Pomimo tego wniósł zażalenie osobiście przez niego sporządzone, czym naruszył przepis art. 194 § 4 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe należało zażalenie odrzucić na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Sygn. akt II SA/Kr 640/09

UZASADNIENIE

W niniejszej sprawie w dniu 13 grudnia 2010r. R. D. złożył kolejny wniosek o przyznanie pomocy, żądając zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Skarżący wskazał na bardzo trudną sytuację zdrowotną, podając że jest po urazie kręgosłupa i ma problemy z poruszaniem się. Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, iż w obecnej chwili skarżący prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Utrzymuje się z działalności gospodarczej, która jak wskazuje aktualnie przynosi stratę - za miesiąc październik 2010r. strata ta wynosiła 1.151,21 zł, narastająco w roku 2010-9 975,30 zł. Koszty, na jakie wskazuje skarżący to podatek 90 zł kwartalnie, prąd 170 zł miesięcznie, telefon i internet 319 zł, węgiel na zimę 2000 zł, drewno na zimę 1000 zł, na leki skarżącego wg oświadczenia nie stać. Skarżący wykazuje także na przeterminowane zadłużenie w wysokości około 150 000,00 zł. Z akt sprawy wynika, iż skarżący posiada dom jednorodzinny o pow. 60 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 2,042 arów.

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2010r. referendarz sądowy oddalił wniosek w całości. R. D. złożył w terminie sprzeciw.

W zakresie wniosku o prawo pomocy Sąd zważył co następuje:

Wnioskodawca wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, póz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako p.p.s.a., przyznanie takiego prawa może nastąpić, tylko gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd ma obowiązek badać sytuację materialną wnioskodawcy i w razie spełnienia przesłanek orzec również zwolnienie w zakresie częściowym.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa