Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie: pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Kraków dnia 23 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 23 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 30 października 2009 r., nr [...] w przedmiocie: pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić wniosek skarżącego R. D. o udzielenie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wniosek skarżącego R. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym - zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika - radcy prawnego z urzędu. We wniosku z dnia 1 czerwca 2009 r. na urzędowym formularzu, wnosząc o przyznania prawa pomocy skarżący podał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie rolnym z matką, uzyskuje dochód w wysokości 700 zł i zadłużenie na kwotę około 150 000 zł. Posiada majątek jedynie w postaci nieruchomości o powierzchni 2 ha i dom - 60 m. kw., a ponadto, że jest osobą schorowaną i samotną. Uznając dane wskazane we wniosku za niewystarczające, referendarz sądowy rozpoznający ten wniosek, wezwał skarżącego go podania szeregu informacji oraz przedłożenia dokumentów dotyczących jego dochodów, dochodów jego matki, wielkości zadłużenia i kosztów bieżącego utrzymania - które by potwierdziły dane zawarte we wniosku. W odpowiedzi skarżący podał jedynie część informacji żądanych od niego w wezwaniu oraz przedłożył niektóre z żądanych przez sąd dokumentów. Uznając, że dane zawarte we wniosku oraz informacje i dokumenty złożone przez niego na żądanie nie mają cech dokładności referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy. W szczególności referendarz sądowy zwrócił uwagę na wybiórczość danych wskazanych przez skarżącego w zakresie dochodów uzyskiwanych przez niego oraz poziomu wydatków, oraz fakt, że deklarowane dochody przewyższają poziom wydatków.

Na postanowienie to sprzeciw złożył R. D., uzasadniając go tym, że w dniu [...] lipca 2008 r. uległ wypadkowi i od tej pory "nie jest zdolny do czynności prawnych". W dniu 23 czerwca 2009 r. przeszedł operację, nie pobiera zasiłków. Jedną ręką niewiele może zrobić, więc brak mu środków na życie. Ponadto skarżący wskazał, iż postanowienie referendarza sądowego jest rażąco stronnicze a jego wniosek o przyznania prawa pomocy - całkowicie zasadny.

Związku z wniesieniem przez skarżącą sprzeciwu od postanowienie Referendarza Sądowego, na podstawie art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s. postanowienie to utraciło moc a sprawa ta podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z dyspozycją art. 243 § 1 a p.ps.a. - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Przepis art. 245. § 1 oraz § 3 stanowi, iż prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (§ 1). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2).

Zgodnie z art. 246. § 1. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa