Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego p o s t a n a w i a I) oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych; II) oddalić wniosek o ustanowienie radcy prawnego z urzędu

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/3

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 300 zł od skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego R. D. złożył wniosek o zwolnienie od wpisu oraz przyznanie adwokata z urzędu.

Wniosek o zwolnienie od wpisu nie został złożony w przewidzianej prawem formie, wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie za pismem z dnia 26 maja 2009 roku przesłał skarżącemu formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy "PPF" celem jego wypełnienia i odesłania do tut. Sądu w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W zakreślonym terminie skarżący złożył w tut. sądzie wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy. Z zakreśleń dokonanych w rubryce 4 wniosku wynika, że skarżący domaga się zwolnienia od kosztów sądowych w całości oraz o ustanowienia radcy prawnego. Z oświadczenia zawartego w formularzu wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z matką M. D. Miesięczny dochód skarżącego z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi około [...] zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni około [...] m² oraz nieruchomość rolna wielkości około 2 ha. Nie dysponuje on zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, iż od 1992 roku ma złamany kręgosłup. Przeszedł trzy operacje. Stan po złamaniu kręgosłupa nie pozwala skarżącemu na ciężką pracę. Ma on trudności z chodzeniem. W dniu [...] lipca 2008 roku skarżący uległ wypadkowi. Przebywał w szpitalu i na rehabilitacji. Był na zwolnieniu lekarskim ponad 180 dni. Nie pobierał żadnych świadczeń. Skarżący dodał, że jest zadłużony na kwotę około 150 tys. zł. Jest osobą samotną i ubogą.

Oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okazało się niewystarczające do oceny stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącego, dlatego został on wezwany do uzupełnienia wniosku poprzez: wykazanie dochodów uzyskiwanych przez matkę, przesłanie odpisu zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2008, potwierdzenie zaciągnięcia długu, jego wysokości oraz wysokości miesięcznych spłat, przesłanie wyciągów z rachunków bankowych skarżącego obejmujących historię operacji z ostatnich trzech miesięcy, przesłanie spisu miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego udokumentowanego za pomocą kopii faktur lub rachunków za ostatni okres rozliczeniowy, stosownych rachunków potwierdzających ponoszone koszty leczenia, oświadczenia czy skarżący uzyskuje dochody z nieruchomości rolnej - jeśli tak, to w jakiej wysokości, oświadczenia czy uzyskuje dopłaty unijne do gruntów, a także oświadczenia, czy skarżący nadal obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym - jeśli tak, to w jakiej wysokości.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący wyjaśnił, że od [...] lipca 2008 roku, po wypadku, przebywał w szpitalu. Nadal przechodzi rehabilitację. Obecnie oczekuje na komisję lekarską, nie pobiera zasiłków. Skarżący oświadczył ponadto, że nadal obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie [...] zł. Miesięczne wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego to kwota około 1.000 zł. Za rok 2008 skarżący otrzymał dopłaty unijne w kwocie około 500 zł. W domu przecieka dach i sufit w dwóch izbach, co grozi zawaleniem budynku. Do pisma skarżący załączył następujące dokumenty: zaświadczenie z dnia [...] listopada 2008 roku Centrum Rehabilitacji Ręki o uczęszczaniu na rehabilitację, postanowienia Prezesa KRUS o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania prawa do zasiłku chorobowego, zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy, kartę informacyjną leczenia szpitalnego w okresie od [...] do [...] lipca 2008 roku, informację z dnia [...] stycznia 2009 roku o planowanym zabiegu operacyjnym, wezwanie do zapłaty zaległych należności w kwocie 130,88 zł za energię elektryczną z dnia [...] maja 2009 roku, dwie faktury za leki opiewające na kwoty 29,80 zł i 16,35 zł, harmonogram spłat kredytu zaciągniętego w dniu 10 listopada 2008 roku na kwotę [...] zł, odpowiedź [...] z dnia [...] marca 2009 roku na prośbę skarżącego o prolongatę w spłacie kredytu, potwierdzenie nadania przekazu pocztowego na kwotę [...] zł (alimenty), odcinek emerytury za miesiąc czerwiec 2009 roku pobieranej przez matkę skarżącego M. D. (kwota [...] zł).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa