Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.D. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [ ] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego p o s t a n a w i a oddalić wniosek o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu [.....] 2009 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek R.D. o zwolnienie do kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [.....] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony w przewidzianej prawem formie, dlatego w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 grudnia 2009 roku skarżącemu został przesłany urzędowy formularz wniosku "PPF" celem jego wypełnienia i odesłania do tut. sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyznaczonym terminie skarżący złożył w tut. sądzie wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy. Z zakreślenia dokonanego w rubryce 4 wniosku wynika, że skarżący domaga się częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. We wniosku skarżący oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z matką M.D . Ich miesięczny dochód wynosi 1.330 zł i stanowi go dochód skarżącego z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 600 zł oraz świadczenie emerytalne jego matki w wysokości 730 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni 60 m² oraz nieruchomość rolna wielkości 2,041 ha. Nie dysponuje on zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi. Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, iż od 1992 roku ma złamany kręgosłup, pozostaje w leczeniu i rehabilitacji. [.....] 2008 roku wnioskodawca uległ wypadkowi, przeszedł dwie operacje, ma niesprawną lewą rękę. Z powodu choroby ma on trudności z obsługą kredytów (przeterminowane raty). Działalność gospodarcza przynosi starty, a gospodarstwo rolne jest niedochodowe. Skarżący nie pobiera żadnych zasiłków. W dwóch izbach przecieka sufit, brakuje opału na zimę.

Wykonując wezwanie Referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący oświadczył, że jego miesięczne wydatki na prąd wynoszą około 180 zł, na telefon około 240 zł. Koszty leczenia to dojazd na rehabilitację do szpitala [.....] w K. , koszt szyny na [.....] 200 zł, [.....] , gąbki i bandaż elastyczny. Koszty dojazdów i materiały to wydatek około 300 zł, podatek rolny 400 zł. Miesięczne raty zobowiązań kredytowych wynoszą około 3.000 zł (nie są one spłacane regularnie). Roczna dopłata do gospodarstwa rolnego wynosi około 800 zł. Od dnia [.....] czerwca 2009 roku sąd uchylił obowiązek alimentacyjny skarżącego, ale skarżący nadal spłaca kredyt zaciągnięty na alimenty. Do pisma skarżący załączył następujące dokumenty: zaświadczenie z dnia [.....] października 2009 roku o rozpoczęciu rehabilitacji skarżącego, wezwanie [.....] z dnia [.....] stycznia 2010 roku do zaktualizowania danych podanych bankowi, skierowanie z dnia [.....] listopada 2009 roku do Poradni Rehabilitacyjnej, wezwanie do zapłaty z dnia [.....] stycznia 2010 roku wystawione przez [.....] Bank S.A., zawiadomienie banku BNP [.....] z dnia [.....] stycznia 2010 roku o wymagalnym zadłużeniu, wezwanie do zapłaty z dnia [.....] stycznia 2010 roku wystawione przez Departament Windykacji [.....] S.A., wyciąg bankowy za okres od 1 grudnia 2009 do 3 stycznia 2010 roku dla [.....] , wyciąg bankowy za okres od 1 grudnia 2009 do 3 stycznia 2010 roku dla R.D. , upomnienie z dnia [.....] maja 2009 roku wystawione przez Zakład Energetyczny, fakturę z dnia [.....] listopada 2008 roku za opaskę elastyczną opiewającą na kwotę 16,35 zł, fakturę z dnia [.....] listopada 2008 roku za żel [.....] opiewającą na kwotę 29,80 zł oraz obliczenie dochodu za rok 2009 z działalności skarżącego jako [.....] .

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa