Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 3 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego p o s t a n a w i a wniosek skarżącego oddalić

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] maja 2010 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło pismo R.D. , w którym skarżący zawarł prośbę o ewentualne udzielenie pomocy. Na wezwanie Sądu o sprecyzowanie czy przedmiotowe pismo stanowi kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, skarżący odpowiedział twierdząco.

W związku z tym, że wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony w przewidzianej prawem formie, dlatego w wykonaniu zarządzenia Referendarza Sądowego z dnia 2 lipca 2010 roku skarżącemu został przesłany urzędowy formularz wniosku "PPF" celem jego wypełnienia i odesłania do tut. sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyznaczonym terminie skarżący złożył w tut. sądzie wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy. Z zakreślenia dokonanego w rubryce 4 wniosku wynika, że skarżący domaga się zwolnienia od kosztów sądowych w całości oraz ustanowienia na jego rzecz adwokata z urzędu. Rubryka 6 wniosku, w której należało wpisać osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym pozostała niewypełniona. We wniosku skarżący oświadczył, że jego miesięczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi około 700 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni 60 m² oraz nieruchomość rolna wielkości około 2 ha. Nie dysponuje on zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi. Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, iż od 1992 roku ma złamany kręgosłup, który cały czas boli, a skarżący ma trudności z chodzeniem. Dnia [...] lipca 2008 roku wnioskodawca uległ wypadkowi, ma niesprawną lewą rękę, leczy się i przechodzi rehabilitację. W październiku bieżącego roku przejdzie operację. Nie pobiera zasiłków, ani odszkodowań. Z powodu choroby ma on trudności z obsługą kredytów (przeterminowane raty). Na skutek powodzi przecieka sufit, a ściana północna domu jest zapleśniała. Zawalił się budynek gospodarczy.

Wykonując wezwanie Referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący oświadczył, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Odnosząc się do pytania o dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i wyjaśnienie charakteru tej działalności skarżący podał, że pomaga ludziom i osiąga stratę w wysokości 1.162,50 zł. Gospodarstwo rolne nie jest dochodowe, bo skarżący jest kaleką. Pobiera dopłaty z Unii Europejskiej w wysokości około 700 zł. Nie posiada żadnych oszczędności, ani cennych nieruchomości. Posiada samochód zakupiony na kredyt (miesięczna rata 700 zł) oraz traktor z 1980 roku. Na wezwanie o potwierdzenie stosownymi dokumentami wydatków związanych z aktualnym utrzymaniem i leczeniem skarżący podał, że leczenie i rehabilitacja prowadzona jest w domu przed trzecią operacją w październiku. Na wezwanie do wykazania ewentualnego zadłużenia skarżący oświadczył, że przeterminowane zadłużenie to około 160 tys. zł. Do pisma skarżący załączył ustalenie dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności jako Niezależnego Dystrybutora [...] za miesiąc lipiec 2010 roku, 50 kart potwierdzenia wykonania operacji na rachunku bankowym oraz zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2009 (PIT-36).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa