Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.P. , P.S. , G.K. , W.S. i Z.B. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 10 marca 2011 r. Nr: [...] w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego p o s t a n a w i a zwolnić skarżącego P.S. od kosztów sądowych

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 300 zł od skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia [...] marca 2011 r. Nr: [...] w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego, skarżący P.S., złożył wniosek, na urzędowym formularzu "PPF", o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Z oświadczenia zawartego we wniosku wynika, iż P.S. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z ojcem M.S. oraz matką Z.S. . Ich miesięczny dochód wynosi 1700 zł i stanowi go emerytura ojca skarżącego w wysokości [...] zł, emerytura jego matki w wysokości [...] zł i dochód skarżącego z gospodarstwa rolnego w wysokości [...] zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni 100 m² oraz nieruchomość rolna wielkości 4,80 ha (klasa gruntów V i VI). Skarżący nie posiada oszczędności, jak również cennych przedmiotów o wartości powyżej 3000 euro.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, iż jego sytuacja rodzinna i majątkowa jest ciężka. Skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne o areale 4,80 ha, które nie jest specjalistyczne. Skarżący pomaga swoim rodzicom emerytom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Rodzice nie posiadają żadnego majątku. Wydatki skarżącego przedstawiają się następująco: energia elektryczna 150 zł, woda, ścieki i śmieci 120 zł, żywność i odzież 770 zł, lekarstwa i pomoc medyczna 290 zł, opał 380 zł.

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje:

Zwolnienie od kosztów sądowych stanowi odstępstwo od generalnej zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zatem instytucja prawa pomocy winna być stosowana jedynie w przypadkach wyjątkowych, gdy wnioskodawca nie posiada żadnych lub wystarczających możliwości sfinansowania kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 246 § 1 przedmiotowej ustawy przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Prawo pomocy w zakresie częściowym, którego przyznania domaga się skarżący, obejmuje m. in. zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków (art. 245 § 3 w/w ustawy). Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe.

W ocenie orzekającego skarżący uwiarygodnił w sposób wystarczający i skuteczny, że nie posiada środków na pokrycie kosztów sądowych zainicjowanego postępowania. Źródłem utrzymania skarżącego jest prowadzone gospodarstwo rolne o areale 4,80 ha. Nie jest to gospodarstwo specjalistyczne, a uzyskiwane z niego dochody skarżący określił na kwotę 240 zł miesięcznie. We wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze skarżącym pozostają jego rodzice uzyskujący dochody z emerytur w wysokości [...] i [...] zł. Miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wynosi 1.710 zł i przypada na trzy osoby. Nie są to dochody wysokie zważywszy na ponoszone koszty utrzymania, które według oświadczenia skarżącego pochłaniają całość uzyskiwanych dochodów. Wnioskodawca nie posiada przy tym oszczędności, ani przedmiotów wartościowych, które mogłyby zostać spieniężone celem pokrycia kosztów sądowych. Przedstawiona sytuacja materialna pozwala na stwierdzenie, że skarżący spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

Strona 1/1