Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...].06.2007r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a : przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...].06.2007r. nr [...].

W tym samym dniu skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2008r. ustanowiono dla skarżącego adwokata, który pismem z dnia 25 marca 2008r. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W ocenie pełnomocnika skarżącego uchybienie terminowi nastąpiło bez winy skarżącego, albowiem składając w dniu 30 stycznia 2008r. wniosek o przyznanie pomocy prawnej działał on w przekonaniu, iż dalsze niezbędne czynności procesowe w niniejszej sprawie zostaną podjęte przez ustanowionego pełnomocnika. Sąd przyznał skarżącemu pełnomocnika w dniu 22 lutego 2008r., a więc już po upływie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a): "Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu". Według art. 87 § 1 p.p.s.a.: "Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu (...) w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu". Zgodnie z § 2 tego przepisu: "W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu." Z kolei § 4 tego artykułu stanowi, że: "Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie".

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stwierdził, iż zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku.

Należy podkreślić, że wniosek o przywrócenie terminu został wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Zarządzeniem z dnia [...] marca 2008r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w K. wyznaczył pełnomocnikiem J. L. adwokata M. H., który w dniu 25 marca 2008r. nadał w placówce pocztowej wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Jednocześnie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dokonano czynności wymaganej w postępowaniu tj. złożono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W ocenie Sądu uprawdopodobnione zostały okoliczności wskazujące na brak winy skarżącego w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Okoliczność, że wniosek o ustanowienie adwokata złożono w terminie obowiązującym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i obiektywny brak wiedzy po stronie skarżącego co do szybkości procesowania Sądu w przedmiocie złożonego wniosku o ustanowienie adwokata, czynią zasadnym argument, że skarżący mógł sądzić, że adwokat ustanowiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i podjęcie dalszych czynności procesowych umożliwiających wniesienie skargi kasacyjnej. Skarżący nie miał wpływu na termin rozpatrzenia jego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym uchybienie terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nastąpiło bez jego winy.

Mając powyższe na względzie - w oparciu o treść powołanego wyżej przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a. - Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze