Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
Sentencja

Dnia 16 marca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie ze skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. A. P.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 2 marca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego.

W dniu 10 marca 2016 roku skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu.

W sprawie wyrok oddalający skargę został ogłoszony dnia 2 marca 2016 roku, zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ekspirował z dniem 9 marca 2016 roku. W tej sytuacji tenże wniosek z dnia 10 marca 2016 roku został złożony po terminie.

Skarżący nie wnioskował o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a., sąd orzekł jak w postanowieniu.

A. P.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze