Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Dnia 3 lutego 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

B.M., opiekun prawny S.R., zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. oddalił powyższą skargę B.M.. Obecna na rozprawie B.M. została pouczona przez przewodniczącą o sposobie i termin zaskarżenia wyroku oraz o konieczności uprzedniego zgłoszenia w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Pismem z dnia 24 stycznia 2011 roku B.M. wniosła o doręczenie jej wyroku z dnia 13 grudnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem. Nadto wniosła o przywrócenie terminu do złożenia powyższego wniosku. Wskazała, że nie zrozumiała ustnego pouczenia o możliwości złożenia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasadą wyrażoną w art. 86 § 1 i 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Nadto w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Brak winy w uchybieniu terminu powinien być przy tym oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Z brakiem winy mamy bowiem do czynienia tylko w przypadku zaistnienia niezależnych od strony, która uchybiła terminowi i niemożliwych do przezwyciężenia okoliczności, z powodu których doszło do przekroczenia wyznaczonego przepisami prawa terminu.

Podkreślenia również wymaga, iż wniosek o przywrócenie terminu dla swej skuteczności wymaga równoczesnego dokonania czynności procesowej, której termin dotyczy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia spełnia wymogi formalne i może podlegać ocenie merytorycznej. W treści wniosku zostały przywołane okoliczności będące przyczyną uchybienia terminowi do wniesienia skargi. Jednakże w ocenie sądu okoliczności te nie stanowią o uprawdopodobnienia braku winy skarżącej w niezachowaniu terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, czyli gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1996, str. 296).

Nie ulega wątpliwości, iż sąd prawidłowo pouczył skarżącą o przysługujących jej środkach zaskarżenia oraz o terminie złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

W interesie opiekuna prawnego było uważne wysłuchanie tychże informacji, podanych podczas rozprawy, celem prawidłowego skorzystania z przysługujących jej uprawnień.

W takiej sytuacji niepodobna przyjąć, iż skarżącej nie można przypisać winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zważywszy co powyżej, na podstawie art. 86 § 1 i 87 § 1 i 2 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

m.ch.

Strona 1/1