Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt
Sentencja

Dnia 29 czerwca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Sp. z o.o. z siedzibą w B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. B.C.

Inne orzeczenia o symbolu:
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2010 r. A. Sp. z o.o. z siedzibą w B. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem i złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS) zgodnie z art. 29 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przez Prezesa Zarządu K.K. Stosowne wezwanie w tym przedmiocie przesłane na adres Spółki wskazany w skardze doręczono skutecznie skarżącej w trybie awiza (art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) - w dniu 19 maja 2010 r.

W dniu 5 maja 2010 r. Spółka uzupełniła brak fiskalny skargi, natomiast w dniu 6 maja 2010 r. strona złożyła odpis skargi.

W dniu 26 maja 2010 r. A. Spółka z o.o. wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, argumentując, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi nie zostało jej nigdy skutecznie doręczone. Do wniosku strona załączyła odpis aktualny KRS.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie postępowanie wywołane wnioskiem strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi jest bezprzedmiotowe, albowiem strona w terminie uzupełniła braki formalne skargi. Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uzupełnienia braków skargi doręczono Spółce w trybie awiza w dniu 19 maja 2010 r. W tej sytuacji termin do uzupełnienia braków biegł od dnia 20 maja 2010 r. do dnia 26 maja 2010 r. W ostatnim dniu terminu strona uzupełniła brak formalny, poprzez złożenie aktualnego odpisu KRS i jednocześnie wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi. Podnieść również trzeba, że brak fiskalny skargi oraz odpis skargi zostały uzupełnione zanim jeszcze strona otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków skargi.

W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

B.C.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze